تاثیر پودر برگ رزماری به جیره خروس روی فراسنجه‌های منی و نرخ آسیب DNA تحت شرایط تنش گرمایی

طیبه امیدوار؛ سعید محمدزاده؛ مسیب امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

چکیده
  تآثیر پودر برگ رزماری روی فراسنجه‌های منی و نرخ آسیب DNA تحت شرایط تنش گرمایی با استفاده از 40 قطعه خروس بومی در سن 42 هفته و وزن2300 گرم در قالب آزمایش فاکتوریل 2*2 طرح بلوک کامل تصادفی با دو سطح درجه حرارت(طبیعی و تنش گرمایی (و دوسطح پودر رزماری) بدون رزماری و 7/5 گرم پودر رزماری در کیلوگرم جیره) به مدت هفت هفته بررسی شد. دمای سالن در شرایط ...  بیشتر