بررسی تغییرات برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در ماه‌های مختلف آبستنی میش‌های لری بختیاری

عارف کرد؛ آرش خردمند؛ علیرضا راکی؛ مجید خالداری

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 515-524

چکیده
  هدف ازانجام این پژوهش، بررسی تغییرات برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون درمیش نژاد لری بختیاری قبل از جفت‌گیری و ماه‌های مختلف آبستنی و تاثیر تعداد جنین براین فراسنجه‌ها بود. بدین منظور 20 رأس میش نژاد لری بختیاری انتخاب و با قوچ‌های بارور جفت‌گیری داده شدند. یک ماه قبل ازجفت‌گیری وهمچنین در ماه‌های اول تا پنجم آبستنی نمونه خون ...  بیشتر