تأثیر انتخاب فنوتیپی موفق علیه سندرم آسیت بر صفات مختلف در یک لاین تجاری مرغ گوشتی

مریم کرمی؛ کریم حسن پور؛ جمال فیاضی؛ آرش جوانمرد؛ حمید ورناصری

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 501-514

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تأثیر انتخاب علیه سندرم آسیت بر صفات مختلف رشد بدن، اندام‌های داخلی و پارامترهای خونی در یک لاین مرغ گوشتی بود. بنابراین با طبقه‌بندی خانواده‌های مختلف بر اساس فراوانی بروز آسیت تحت تنش‌‌سرمایی (جمعیت آزمون)، تعداد 10 خانواده‌ حساس و 10 خانواده مقاوم به آسیت انتخاب و مجموعه نتاج دیگری از همان خانواده‌ها (جمعیت ...  بیشتر