بررسی ترکیب شیمیای و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای کاه گندم و باگاس نیشکر عمل آور عمل آوری شده با اوره

منصور دهقانی؛ احمد افضل‌ زاده؛ محمدعلی نوروزیان

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 191-200

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر فرآوری کاه گندم و باگاس نیشکر با اوره بر ترکیب شیمیایی، زمان تأخیر و فراسنجه‌های تجزیه پذیری ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) به روش کیسه‌های نایلونی انجام شد. ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه پذیری نمونه‌های فرآوری نشده و عمل‌آوری شده با پنج درصد اوره با استفاده از سه راس گاو شیرده (با میانگین ...  بیشتر