تغییرات فراسنجه های بافت شناسی و بیان نسبی ژن های TGF-B4 و StAR در بیضه خروس های تغذیه شده با کوآنزیم Q10 و امگا3

حمیدرضا سالاری؛ یوسف جعفری آهنگری؛ زربخت انصاری پیرسرایی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 293-302

چکیده
  در این پژوهش، اثر تغذیه کوآنزیم Q10و اسیدهای چرب امگا 3 بر بافت شناسی و بیان نسبی ژن‌های TGF-B4 , StAR‌ در بیضه خروس‌های نژاد هوبارد بررسی شد. تعداد 48 خروس در سن 50 هفتگی به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند و جیره پایه به اضافه سطوحی از کوآنزیم Q10 و امگا 3 شامل صفر،30 گرم در کیلوگرم امگا 3 (سالومگا)، 400 میلی‌گرم در کیلوگرم کوآنزیم Q10 و مخلوط ...  بیشتر