بررسی خصوصیات شیمیایی و تغذیه‌ای سیلاژ ذرت علوفه‌ای حاصل از بذر پرتوتابی شده با پرتو گاما و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های نر پرواری زندی

علیرضا شعبانی منظم؛ محمدعلی نوروزیان؛ مهدی بهگر؛ اعظم برزوئی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 291-300

چکیده
  این مطالعه به‌منظور بررسی ویژگی‌های شیمیایی و تغذیه‌ای و تأثیر سیلاژ ذرت علوفه‌ای حاصل از بذر پرتوتابی‌شده با پرتو گاما بر عملکرد بره‌های نر پرواری زندی انجام شد. ابتدا ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر ذرت شاهد و پرتوتابی‌شده با دزهای 25، 50، 100، 150 و 200 گری اندازه‌گیری شد. بعد از مشخص‌شدن دز مناسب، بذرهای مورداستفاده در دز 25 گری با پرتو ...  بیشتر