تأثیر کربوهیدرات‌های دیواره سلولی خوراک بر عملکرد رشد و بیان ژن‌های درگیر در انتقال مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی

اکبر یعقوبفر؛ رضوان یعقوب فر؛ احسان زارع بنادکوکی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 223-233

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی اثرات کربوهیدرات­های دیواره سلولی جیره‌های غذایی مکمل‌شده با آنزیم بر عملکرد و بیان ژن‌های مؤثر در انتقال گلوکز (SGLT1 GLUT2)، پپتیدها (PepT1) و تولید موسین (MUC2) در روده باریک جوجه گوشتی انجام شد. در این مطالعه تعداد 1100 قطعه جوجه یک‌روزه مخلوط (جنس نر و ماده)، از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 11 تیمار ...  بیشتر