بررسی عملکرد تخم گذاری و خصوصیات کیفی تخم مرغ مرغان بومی ایستگاه اصلاح نژادی اصفهان

سیدیاور حیدری؛ نصراله پیرانی؛ بهنام احمدی پور؛ محمدرضا اکبری

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 441-455

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی تغییرات وزن بدن، سن و وزن در اولین تخم‌گذاری، صفات ظاهری تخم‌مرغ و کیفیت داخلی تخم‌مرغ مرغان بومی ایستگاه اصلاح نژادی اصفهان انجام شد. برای اجرای این آزمایش از 300 قطعه جوجه مرغ بومی یک‌روزه استفاده شد. این آزمایش از یک‌روزگی تا پایان هفته 13 (سن ۳۲ هفتگی) تخم‌گذاری انجام شد. میانگین سن و وزن اولین تخم‌گذاری ...  بیشتر