1. تاثیر روغن و دانه کتان در ترکیب شیر و کنسانتره شروع کننده بر عملکرد، رشد، سلامتی، فراسنجه های شکمبه ای و خونی گوساله های ماده هلشتاین

محمد علی آهنگرانی؛ محمد رضا دهقانی؛ عباسعلی ناصریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات روغن و دانه کتان در شیر و کنسانتره شروع‌کننده بر عملکرد، رشد، سلامت، فراسنجه های خون و شکمبه گوساله های شیرخوار در 4 دوره شامل 0 تا 14 روزگی، 15 تا 30 روزگی، 31 تا ازشیرگیری و 0 تا ازشیرگیری بود. 45 راس گوساله از روز سوم تولد به صورت تصادفی به سه تیمار آزمایشی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: شیر و جیره پایه ...  بیشتر