تأثیر پودر گیاه خارخاسک بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی و IGF-I سرم خون در بره‌های نر عربی

سهام مرمضی؛ خلیل میرزاده؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ محمدرضا تابنده

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 165-172

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثر پودر گیاه خارخاسک بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی و IGF-I سرم خون بره‌های نر بود. برای این منظور، آزمایشی با استفاده از 18 راس بره نر نژاد عربی با میانگین سنی حدود سه ماه و میانگین وزن 2±14‏/16 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و شش تکرار به مدت پنج ماه انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح صفر (شاهد)، ...  بیشتر