بررسی تغییرات برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون در ماه‌های مختلف آبستنی میش‌های لری‌بختیاری

عارف کرد؛ آرش خردمند؛ علیرضا راکی؛ مجید خالداری

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 515-524

چکیده
  هدف ازانجام این پژوهش، بررسی تغییرات برخی فراسنجه­های بیوشیمیایی خون درمیش نژاد لری‌بختیاری قبل از جفت­گیری و ماه‌های مختلف آبستنی و تأثیر تعداد جنین براین فراسنجه­ها بود. بدین منظور 20 رأس میش نژاد لری‌بختیاری انتخاب و با قوچ­های بارور جفت­گیری داده شدند. یک ماه قبل ازجفت­گیری و هم‌چنین در ماه­های اول تا پنجم آبستنی ...  بیشتر