برآورد حساسیت بازده اقتصادی به تغییر در عملکرد تولیدی، تولیدمثلی و حذف در گله‌های شیری اصفهان

عفت نصراصفهانی

دوره 19، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 533-543

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، برآورد و مقایسه‌ی حساسیت بازده اقتصادی به تغییرات در عملکرد تولیدی، تولیدمثلی و نرخ حذف اجباری در گله‌های گاو شیری بود. به این منظور از اطلاعات ثبت شده در عملکرد سالیانه گله‌های تحت پوشش تعاونی وحدت اصفهان و یک مدل زیست - اقتصادی توسعه یافته در نرم افزار DairyVIP، استفاده گردید. میانگین تولید شیر سالیانه، نرخ آبستنی ...  بیشتر