بررسی اقتصادی پرورش مرغ تخمگذار در استان تهران

سیامک مشایخی؛ داود حسنلو؛ مجید افشار؛ مهرداد نفیسی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 215-223

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی اقتصادی واحدهای پرورش مرغ تخمگذار در استان تهران انجام پذیرفت. داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه با مصاحبه حضوری از تعداد 41 واحد مرغ تخمگذار که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده در سال 1392 انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شد. از بین انواع توابع تولید، تابع تولید کاب-داگلاس، انتخاب و ضرایب آن تخمین زده شد و تولید ...  بیشتر