اثر سطح و نوع مکمل کبالت بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم، هماتولوژی و عملکرد در بزغاله نر

سیدامیرحسین دزفولیان؛ حسن علی عربی

دوره 20، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 177-190

چکیده
  جهت بررسی تأثیر سطح و نوع کبالت بر فراسنجه های خونی و عملکردتعداد 30 رأس بزغاله نرسه تا پنج ماهه نژاد بومی، با میانگین وزنی 5/2±8/17 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی به پنج تیمار شامل: 1) جیرة پایه حاوی 076/0 میلی‌گرم کبالت در کیلوگرم مادة خشک (شاهد)؛ 2) جیرة پایه + 25/0 میلی‌گرم کبالت در کیلوگرم مادة خشک به شکل سولفات کبالت (سولفات 25/0)؛ 3) جیرة ...  بیشتر