بررسی تاثیر عصاره و پودر گیاه ترخون بر عملکرد جوجه های گوشتی

کاظم کریمی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 269-279

چکیده
  به منظور بررسی اثرات فرآورده‌های گیاه دارویی ترخون بر راندمان رشد، ویگی های لاشه و پاسخ‌های ایمنی(سلولی و هومورال) در جوجه‌های گوشتی، تعداد 168 قطعه جوجه یک‌روزه نژاد رأس 308 در چهار تیمار شامل شش تکرار و هفت جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمارها شامل: 1) جیره‌ی پایه (شاهد)، 2) جیره‌ی پایه + 500 میکرولیتر عصاره هیدروالکلی ترخون در در هر ...  بیشتر

بررسی ارتباط برخی فراسنجه‌های تولیدی و تولیدمثلی با جنسیت گوساله‌ها در گاوهای نژاد شیری

محمد امین برادر؛ کاظم کریمی؛ سید حسین طباطبایی

دوره 20، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 641-648

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخصهای مختلف تولیدی و تولیدمثلی با جنسیت گوسالههای نوزاد در شهرستان شهریار   انجام شد. برنامههای همزمانسازی فحلی و تشخیص آبستنی در گله توسط یک متخصص مامایی دام، 1396 تا 1395از سال برنامهریزی و اجرا شد. گاوهای فحل بر اساس پیشینه تولیدمثلی با یکی از روشهای تلقیح مصنوعی و یا جفتگیری با گاو نر بارور شدند ...  بیشتر