اثر ایزوفلاون‌های سویا بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و معدنی ‌شدن استخوان درشت‏نی جوجه‌های گوشتی

اکبر شیرعلی نژاد؛ میرداریوش شکوری؛ سیده اعظم خاتمی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 75-83

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ایزوفلاون‏های سویا بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی، و محتوی کلسیم و فسفر استخوان درشت‏نی جوجه‌های گوشتی اجرا شد. تعداد 240 قطعه جوجۀ یک‏روزه سویۀ راس 308 در قالب طرحی کاملاً تصادفی به چهار تیمار (شامل سطوح صفر (شاهد)، 25، 50، و 100 میلی‏گرم در کیلوگرم ایزوفلاون) و سه تکرار (20 قطعه در هر تکرار) طی یک دورۀ ...  بیشتر