پویش‌ کل ژنوم هشت نژاد گاو بومی ‌ایران برای شناسایی نشانه های ‌انتخاب

نادر فروغ عامری؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 201-213

چکیده
  در تحقیق حاضر، قسمت‌هایی از ژنوم گاوهای بومی ایران که شواهدی از انتخاب برای جهش‌های مختلف را نشان می‌دهند، شناسایی شد. بدین منظور از داده‌های 777962 نشانگر چندشکلی ‌تک‌نوکلئوتید پراکنده در سرتاسر ژنوم و 90 حیوان از هشت نژاد گاو بومی ایران (سرابی، کرمانی، سیستانی، نجدی، کردی، تالشی، پارس و مازندرانی) برای شناسایی نشانه‌های انتخاب ...  بیشتر