تأثیرات تزریق داخل تخم‏مرغی هورمون تیروکسین و استفاده از مکمل آرژنین در جیره غذایی بر عملکرد و مقاومت جوجه‏ های گوشتی به سرما

امید افسریان؛ محمد حسین شهیر؛ هوشنگ لطف الهیان؛ عبدالله حسینی؛ ناصر موسوی؛ امیر اخلاقی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 61-73

چکیده
  تأثیر تزریق داخل تخم‏مرغی هورمون تیروکسین و استفاده از مکمل آرژنین در جیرۀ غذایی بر عملکرد و مقاومت جوجه‏های گوشتی به سرما، در دو آزمایش بررسی شد. در آزمایش اول، 2400 عدد تخم‏مرغ بارور آرین به‌طور تصادفی بین چهار گروه آزمایشی، کنترل مثبت (فرو بردن سوزن به داخل تخم‏مرغ)، کنترل منفی (عدم تزریق)، تزریق آب مقطر، و تزریق هورمون تیروکسین ...  بیشتر