اثر سطح روغن سویا و سطح پروتئین خام جیره آغازین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های پلاسما و مشتقات پورینی ادرار گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

صفورا یوسفی نژاد؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی کاظمی بن چناری

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 165-177

چکیده
  هدف این آزمایش بررسی اثر سطح روغن سویا و پروتئین خام جیره آغازین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های پلاسما و مشتقات پورینی ادرار گوساله‌های شیرخوار بود. از 48 راس گوساله هلشتاین سه روزه با میانگین وزن 2/4 ± 39/8 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2 × 2 استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل جیره بدون روغن سویا و 19 درصد پروتئین ...  بیشتر

تأثیر استفاده از موننسین و کروم در جیره دوره انتظار زایش بر برخی از فراسنجه‌های تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین

مهرنوش قندهاری؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 361-370

چکیده
  تأثیر استفاده از مکمل‌های موننسین، کروم و اثر متقابل آن ها در جیره دوره انتقال (14 روز قبل از زایش) با استفاده از 30 رأس گاو آبستن چند بار زایش کرده در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار بررسی شد. تیمارها شامل: 1) تیمار شاهد (بدون افزودنی)؛ 2) تیمار با مصرف موننسین (400 میلی‌گرم در روز)؛ 3) تیمار با مصرف کروم (03/0 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن متابولیکی ...  بیشتر