نویسنده = مازیار محیطی اصلی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات اسانس گیاهی ریزپوشانی شده‌ زنیان بر عملکرد رشد و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 521-531

طاهره مرصادی ثابت کردمحله؛ مازیار محیطی اصلی؛ حسن درمانی کوهی


3. تأثیر ویتامین های E و C و نوع روغن جیره بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی

دوره 17، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 223-233

مازیار محیطی اصلی؛ معین قناعت پرست رشتی