بررسی ارتباط چند‌‌شکلی تک نوکلئوتیدی ژن STAT1 با صفات تولید شیر در گاوهای براون سوئیس

هنگامه وفایی؛ مجتبی حسین پور مشهدی

دوره 18، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 377-386

چکیده
  چند­شکلی تک­نوکلئوتیدی ژن STAT1 با روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات تولید شیر در گاو­های شیری نژاد براون­سوئیس بررسی شد. تعداد ۹۸ رأس گاو شیری نژاد براون­سوئیس به طور تصادفی از گاوداری­های صنعتی مشهد انتخاب و خون­گیری ازورید دمی انجام شد. استخراج DNA با استفاده از کیت آماده انجام شد. یک قطعه دارای ۳۱۴ جفت باز در ناحیه 3'UTR ژن STAT1 با ...  بیشتر