مقایسه اثر دو ترکیب گیاهی یا سنتتیک موثر بر متابولیسم چربی و فراسنجه های خونی مرغ های مادر گوشتی

مهدی حیدری عمله؛ احمد زارع شحنه؛ مجتبی زاغری

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 401-407

چکیده
  اثر دو ترکیب گیاهی و سنتتیک پیوگلیتازون و کورکومین بر متابولیسم چربی و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از60 قطعه مرغ مادر در سن 45 هفتگی، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار به‌مدت10 هفته بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1. تیمار شاهد( جیره پایه)؛ 2. افزودن پیوگلیتازون به میزان20 میلی‌گرم به ازای هر پرنده ...  بیشتر

ارزیابی اثر تغذیه افزودنی گوانیدینواستیک‌اسید بر انجماد‏پذیری اسپرماتوزوای خروس

محمدامین نمازی زادگان؛ ملک شاکری؛ مهدی ژندی؛ مجتبی زاغری؛ رامین شهابی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 183-190

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر افزودن گوانیدینواستیک‌اسید در جیرۀ غذایی خروس بر شاخص‏های انجماد‏پذیری اسپرماتوزوآ، آزمایشی با 20 قطعه خروس گلۀ مادر گوشتی سویۀ تجاری راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار در هشت هفته انجام شد. خروس‏ها با جیره‏های حاوی سطوح صفر (شاهد)، 06/0، 12/0، و 18/0‌درصد از مکمل گوانیدینواستیک‌اسید تغذیه ...  بیشتر