مدیر مسئول


محمود لطفی دانشیار گروه باغبانی، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علوم باغبانی

سردبیر


سید داود شریفی استاد، گروه علوم دام و طیور، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

تغذیه دام

اعضای هیات تحریریه


ناصر امام جمعه کاشان استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی

  • nasser_ejkyahoo.com
  • 021 - 36040907

اعضای هیات تحریریه


احمد افضل‌ زاده استاد، گروه علوم دام و طیور، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

تعذیه نشخوارکننندگان

اعضای هیات تحریریه


سید داود شریفی استاد، گروه علوم دام و طیور، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

تغذیه دام

اعضای هیات تحریریه


فرید شریعتمداری استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

تغذیه طیور

اعضای هیات تحریریه


عبدالرضا صالحی دانشیار، گروه علوم دام و طیور، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی

اعضای هیات تحریریه


حسن فضائلی استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

تغذیه نشخوارکنندگان

  • hfazaeligmail.com
  • +98 261 4464226

اعضای هیات تحریریه


امیر رشیدی استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

  • arashidiuok.ac.ir
  • 087-33668512

اعضای هیات تحریریه


علی محرری استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

تغذیه دام

اعضای هیات تحریریه


زربخت انصاری پیرسرایی دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فیزیولوژی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهمت اولاس سینار استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه Erciyes، ترکیه

ژنتیک دام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمدرضا عبدالهی استاد، دانشگاه نیوزلند

تغذیه طیور- فناوری تغذیه

ویراستار انگلیسی


بهزاد خرمی استادیار، گروه علوم دام و طیور، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

تغذیه دام

مدیر داخلی


مریم نوروزی استادیار، گروه باغبانی، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی

مدیر اجرایی


رضوانه مومنی کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی