نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 دانشیار، هیات علمی بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار، گروه علوم دامی دانشکده دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

 تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، خصوصیات لاشه و قابلیت هضم پروتئین با استفاده از 450 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک‌روزه در یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با سه سطح پروتئین خام (18، 20 و 22 درصد) و سه سطح آنزیم پروتئاز (صفر، 200 و 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی با نه تیمار، پنج تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار از سن یک تا 35 روزگیبررسی شد.  در دوره سنی یک تا 21 روزگی، بیشترین اضافه وزن و مصرف خوراک در جیره‌های حاوی 22 درصد پروتئین خام مشاهده شد (0/05>P).  پرندگانی که از سطح 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم آنزیم استفاده کرده بودند، افزایش وزن و مصرف خوراک بیشتری را نسبت به گروهی که از جیره فاقد آنزیم تغذیه شدند داشتند و بهترین ضریب تبدیل در سطح 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم آنزیم مشاهده شد (0/05>P). در دوره 22 تا 35 روزگی، سطوح مختلف پروتئین و آنزیم تاثیری بر عملکرد بلدرچین‌ها نداشتند. بازده لاشه بلدرچین‌های تغذیه‌شده با سطوح 20 و 22 درصد پروتئین خامبهتر از پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 18 درصد پروتئین بود (0/05>P) و افزودن آنزیم  وزن نسبی لاشه، ران و سینه را بهبود داد(0/05>P). قابلیت هضم پروتئین خام در بازه زمانی13 تا 15 روزگی با افزایش سطح پروتئین خام، کاهش و باافزودن 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم آنزیم پروتئاز، افزایش یافت (0/05>P). براساس نتایج حاصل، سطح مناسب پروتئین خام جیره بلدرچین‌های ژاپنی جهت دستیابی به عملکرد بهینه برای دوره یک تا 21 روزگی 22 درصد و برای 22 تا 35 روزگی، 18 درصد می‌باشد. همچنین استفاده از سطح 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم آنزیم پروتئاز برای دوره یک تا 21 روزگی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of crude protein, with and without protease enzyme supplementation, on growth performance, carcasses characteristics, and protein digestibility in growing Japanese quails

نویسندگان [English]

  • Hadi Karimi-Zarchi 1
  • Mohamad Salarmoini 2
  • Mohsen Afsharmanesh 3

1 Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

2 Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effect of different levels of dietary crude protein and protease enzyme on growth performance, carcass characteristics, and protein digestibility in Japanese quails. Four hundred fifty day-old quails were randomly distributed into nine experimental groups in a completely randomized design with 3 × 3 factorial arrangement including 3 levels of protein (18, 20 and 22%) and 3 levels of protease enzyme supplementation (0, 200 and 400 mg/kg) with five replicates and 10 birds per replicates. In 1 to 21 days of age, the highest weight gain and feed intake were achieved in birds fed diet with 22% crude protein (P<0.05). Also, birds fed with the diet supplemented with 200 ppm protease enzyme showed higher feed intake and weight gain, in comparison to the birds fed no enzyme supplemented diet (P>0.05). But, the best feed conversion ratio was seen in birds fed a diet contained 400 ppm enzyme. In 22 to 35 days of age, different dietary treatments have no significant effect on growth performance. Carcass percentage of quails fed with diets contained 20 and 22% CP was significantly higher than those fed 18% CP diet (P<0.05). Also, enzyme supplementation had beneficial effects on the carcass, breast, and thigh relative weights (P<0.05). In the 13-15 days period, CP digestibility coefficient was significantly decreased by increasing the CP level from 18 or 20 to 22%. Also, protease enzyme supplementation at 200 ppm level had significantly a positive effect on CP digestibility (P<0.05). It could be concluded that the optimal dietary CP level for growing Japanese quails for 1- 21 and 22-35 days of the growing period is 22 and 18%, respectively. Also, dietary supplementation with protease enzyme at 200 ppm level could be beneficial at 1 to 21 days of age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carcass characteristics
  • digestibility
  • growth performance
  • Japanese quails
  • protease enzyme
  • protein level
1. حسین پور ع، حسن آبادی ا، شهیرم ح و حاجاتی ح (1391) تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشد. پژوهش های علوم دامی ایران. 4(3): 198- 191.
2. شاه نظری م، شیوا زاد م، کامیاب ع ا و نیک خواه ع (1383) اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخم گذار. علوم کشاورزی ایران. 35(2): 509-499.
3. شیخ ن، مروج ح، شیوازاد م و توحیدی آ (1391). اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و خصوصیات  لاشه بلدرچین های ژاپنی. تحقیقات تولیدات دامی. 1(2): 63-55.
4. یازرلو م، شریفی س د، شریعتمداری ف و صالحی ع ا (1392) تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیره رشد بلدرچین ژاپنی Corturnix conturnix japonica)). تولیدات دامی. 15(1): 10- 1.
5. Angel CR, Saylor W, Vieira SL and Ward N (2011) Effects of a monocomponent protease on performance and protein utilization in 7 to 22 day-old broiler chickens. Poultry Science 90(10): 2281-2286.
6. AOAC (1990) Official Method of Analysis, 15thedn. Association of Official Analytical Chemists, Washington D.C
7. Café MB, Borges CA, Fritts CA and Waldroup PW (2002) Avizyme improves performance of broilers fed corn-soybean meal-based diets. Journal of Applied Poultry Research 11(1): 29-33.
8. Dalólio FS, Moreira J, Vaz DP, Albino LFT, Valadares LR, Pires AV and de Freitas Pinheiro SR (2016) Enzimas exógenas em dietas para frangos de corte. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal 17 (2): 149-161.
9. Elangovan AV, Mandal AB, Tyagi PK, Tyagi PK, Toppo S and Johri TS (2004) Effects of enzymes in diets with varying energy levels on growth and egg production performance of Japanese quail. Journal of the Science of Food and Agriculture 84(15): 2028-2034.
10. Freitas ACD, Fuentes MDFF, Freitas ER, Sucupira FS, Oliveira BCMD and Espíndola GB (2006) Dietary crude protein and metabolizable energy levels for meat quails. Revista Brasileira de Zootecnia 35(4): 1705-1710.
11. Freitas DM, Vieira SL, Angel CR, Favero A and Maiorka A (2011). Performance and nutrient utilization of broilers fed diets supplemented with a novel mono-component protease. Journal of Applied Poultry Research, 20(3), 322-334.
12. Fru-Nji F, Kluenter AM, Fischer M and Pontoppidan K (2011) A feed serine protease improves broiler performance and increases protein and energy digestibility. The Journal of Poultry Science 48(4): 239-246.
13. Furlan RL, de Faria Filho DE, Rosa PS and Macari M (2004) Does low-protein diet improve broiler performance under heat stress conditions?. Revista Brasileira de Ciência Avícola 6(2): 71-79.
14. Hajati H (2010) Effects of enzyme supplementation on performance, carcass characteristics, carcass composition and some blood parameters of broiler chicken. American Journal of Animal and Veterinary Sciences 5(3): 221-227.
15. Jahanian R and Edriss MA (2015) Metabolizable energy and crude protein requirements of two quail species (Coturnix japonica and Coturnix ypsilophorus). The Journal of Animal and Plant Sciences 25(3): 603-611.
16. Lee SY, Kim JS, Kim JM, An BK and Kang CW (2010) Effects of multiple enzyme (Rovabio® Max) containing carbohydrolases and phytase on growth performance and intestinal viscosity in broiler chicks fed corn-wheat-soybean meal based diets. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 23(9): 1198-1204.
17. Mosaad GMM and Iben C (2009) Effect of dietary energy and protein levels on growth performance, carcass yield and some blood constituents of Japanese quails (Coturnix coturnix Japonica). Die Bodenkultur 60(4): 39-46.
18. Rabie MH and El-Maaty HMAA (2015) Growth performance of Japanese quail as affected by dietary protein level and enzyme supplementation. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 10(2): 74-85.
19. Rezaei M, Moghaddam HN, Reza JP and Kermanshahi H (2004) The effects of dietary protein and lysine levels on broiler performance, carcass characteristics and N excretion. International Journal of Poultry Science 3(2): 148-152.
20. Rostagno SH, Albino LFL, Donzela LJ, Gomes CP, Oliverira RF, Lopes DC, Ferreira AS, Barreto SLT and Euclides RF (2011) Brazilian tables for poultry and swine, composition of feedstuffs and nutritional requirements. 3rd edition.The Federal University of Viçosa, Department of Animal Science.
21. SAS Institute (2004) SAS/STAT 9.1 Users Guide. SAS Institute Inc., Cary, Nc, USA.
22. Selle PH, Huang KH and Muir WI (2003) Effects of nutrient specifications and xylanase plus phytase supplementation of wheat-based diets on growth performance and carcass traits of broiler chicks. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. 16(10): 1501-1509.
23. Sherif K (2009) Performance of broiler chicks fed plant protein diets supplemented with commercial enzymes. J Agric Sci. Mansoura Univ. 34: 2819-2834.
24. Wang JJ, Garlich JD and Shih JCH (2006) Beneficial effects of Versazyme, a keratinase feed additive, on body weight, feed conversion, and breast yield of broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research 15(4): 544-550.
25. Zanella I, Sakomura NK, Silversides FG, Fiqueirdo A and Pack M (1999) Effect of enzyme supplementation of broiler diets based on corn and soybeans. Poultry Science 78(4):561-568.