نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استاد،دانشگاه بوعلی سینا - گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه طیور و دام

4 استادیار، گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

اثر اسانس، پروبیوتیک و فلاوومایسین بر عملکرد، خصوصیات دستگاه گوارش، جمعیت میکروبی روده کور و فراسنجه های خونی با استفاده از 288 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و 18 قطعه جوجه در هر تکرار از سن یک تا 42 روزگی بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1. جیره پایه به عنوان گروه شاهد (فاقد افزودنی)، 2. جیره پایه + 150 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس، 3. جیره پایه + 200 میلی‌گرم در کیلوگرم پروبیوتیک گالیپرو® و 4. جیره پایه + 150 میلی‌گرم در کیلوگرم فلاوومایسین بودند. نتایج نشان داد که مصرف خوراک در تیمار شاهد کمتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). در کل دوره آزمایش، افزایش وزن جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی فلاوومایسین، بیشتر از سایر پرندگان بود و ضریب تبدیل بهتری نسبت به پرندگان شاهد و یا تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک داشتند (0/05>P). اثر تیمارها بر وزن نسبی اندام های داخلی، pHمحتویات دستگاه گوارش و جمعیت لاکتوباسیلوس و اشریشیاکلی روده کور معنی دار نبود. وزن نسبی سینه در جوجه‌های تغذیه شده با فلاوومایسین بیشتر از گروه شاهد و یا پرندگانی که اسانس دریافت کردند بود (0/05>P). تفاوتی بین تیمارها از نظر غلظت کلسترول، گلوکز و تری‌گلیسرید پلاسما مشاهده نشد ولی غلظت HDL در پلاسمای پرندگانی که فلاوومایسین دریافت کردند کمتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، استفاده از اسانس، عملکرد را بهبود می بخشد و می تواند به‌عنوان یک ترکیب محرک رشد به جای فلاوومایسین در جیره جوجه های گوشتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of essential oils blend, probiotic and flavomycin on performance, gastrointestinal tract characteristics and blood parameters of broiler chickens

نویسندگان [English]

 • jamal mahmoudi 1
 • sara mirzaie goudarzi 2
 • Abbas Frahavar 2
 • Ali asghar Saki 3
 • Ali reza Nourian 4

1 Animal science department, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina university

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 department of animal science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali sina university

4 department of pathobiology, Veterinary Science Faculty, Bu-Ali sina university

چکیده [English]

The effect of essential oils blend, probiotic and flavomycin on performance, gastrointestinal tract (GIT) characteristics, cecal microbial population and blood parameters was studied with 288 day-old chickens, Ross 308 broilers from 1 to 42 days of age in a completely randomized design by 4 treatments, 4 replicates and 18 chickens in each replication. The experimental treatments were: 1) basal diet as control group (without additive), 2) basal diet + 150 mg/kg essential oils blend, 3) basal diet + 200 mg/kg Gallipro® probiotic, and 4) basal diet + 150 mg/kg flavomycin. The results showed that feed intake was lower in the control group than other treatments (P<0.05). In the whole trial period, the weight gain of chickens fed with the diet containing flavomycin was higher than other birds and had a better feed conversion ratio than control birds or fed with the diet contains probiotic (P<0.05). The effect of treatments was not significant on relative weight of internal organs, pH of the GIT digesta and Lactobacillus and Escherichia coli population in the ceca. The relative weight of the breast was greater in chickens fed with flavomycin than control group or birds that received essential oils blend (P<0.05). There was no difference between treatments in terms of plasma cholesterol, glucose and triglyceride concentrations, but HDL concentration was lower in the plasma of birds receiving flavomycin compared to other treatments (P<0.05). Based on the results of this study, adding essential oils blend to the diet improved performance and can be used as a growth promoter instead of flavomycin in broilers diet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler Chicken
 • Essential oils blend
 • Flavomycin
 • Microbial population
 • performance
 • Probiotic
1. شیلایی م و حسینی م (1393) بررسی خصوصیات استخوان درشت نی و PH دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل های آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک. مجله تحقیقات دام و طیور. 3(3): 34- 23.
2. عابدینی سانیجی م، شریعتمداری ف و کریمی ترشیزی م ا (1390) مقایسه اثر گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی بیوتیک در جیره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی. 13(2): 27- 19.
3. Abudabos AM and Alyemni AH (2013) Effects of the essential oil blend CRINA® Poultry in feed on broiler performance and gut microbiology. Italian Journal of Animal Science. 12: 83.
4. Bai K, Huang Q, Zhang J, He J, Zhang L and Wang T (2016) Supplemental effects of probiotic Bacillus Subtilis fmbJ on growth performance, antioxidant capacity, and meat quality of broiler chickens. Poultry Science. 96: 74-82.
5. Basmacioğlu Malayoğlu H, Baysal S, Misirlioğlu Z, Polat M, and Yilmaz Hand Turan N (2010) Effects of oregano essential oil with or without feed enzymes on growth performance, digestive enzyme, nutrient digestibility, lipid metabolism and immune response of broilers fed on wheat–soybean meal diets. British Poultry Science. 51: 67-80.
6. Diarra MS and Malouin F (2014) Antibiotics in canadian poultry productions and anticipated alternatives. Frontiers in Microbiology. 5: 282-282.
7. Falaki M, Shams Shargh M, Dastar B, Hashemi SR and Sadeghi Mahoonak AR (2016) Growth performance, carcass characteristics and intestinal microflora of broiler chickens fed diets containing carum copticum essential oil. Poultry Science. 4: 37-46.
8. Ghazanfari S, Mohammadi Z and Adib Moradi M (2015) Effects of coriander essential oil on the performance, blood characteristics, intestinal microbiota and histological of broilers. Brazilian Journal of Poultry Science. 17: 419-426.
9. Habibi S, Khojasteh S and Jafari M (2013) The effect of Bactocell® and Protexin® probiotics on performance and carcass characteristics of broiler chickens. Journal of Novel Applied Sciences. 2: 565-570.
10. Habibi R, Jalilvand G, Samadi S and Azizpour A (2016) Effect of different levels of essential oils of wormwood (Artemisia absinthium) and Cumin (Cuminum cyminum) on growth performance, carcass characteristics and immune system in broiler chicks. Iranian Journal of Applied Animal Science. 6: 395-400.
11. Hong JC, Steiner T, Aufy A and Lien TF (2012) Effects of supplemental essential oil on growth performance, lipid metabolites and immunity, intestinal characteristics, microbiota and carcass traits in broilers. Livestock Science. 144: 253-262.
12. Jamroz D, Orda J, Kamel C, Wiliczkiewicz A, Wertelecki T and Skorupinska J (2003) The influence of phytogenic extracts on performance, nutrient digestibility, carcass characteristics, and gut microbial status in broiler chickens. Journal of Animal and Feed Sciences. 12: 583-596.
13. Miller TL and Wolin MJ (1974) A serum bottle modification of the Hungate technique for cultivating obligate anaerobes. Applied Microbiology. 27: 985-987.
14. Pang Y and Applegate TJ (2007) Effects of dietary copper supplementation and copper source on digesta pH, calcium, zinc and copper complex size in the gastrointestinal tract of the broiler chicken. Poultry Science. 86: 531-537.
15. Pourabedin M, Guan L and Zhao X (2015) Xylo-oligosaccharides and virginiamycin differentially modulate gut microbial composition in chickens. Microbiome. 3: 1-12.
16. Ross Broiler Management Manual (2014) Ross 308 Nutrition Specification. Aviagen, UK.
17. SAS Institute (2004) SAS User’s Guide: Statistics. SAS Institute Inc.
18. Tekce E and Gül M (2017) Effects of origanum syriacum essential oil on blood parameters of broilers reared at high ambient heat. Revista Brasileira de Ciência Avícola. 19: 655-662.
19. Tiihonen K, Kettunen H, Bento MH, Saarinen M, Lahtinen S, Ouwehand AC, Schulze H and Rautonen N (2010) The effect of feeding essential oils on broiler performance and gut microbiota. British Poultry Science. 51: 381-392.
20. Velagapudi VR, Hezaveh R, Reigstad CS, Gopalacharyulu P, Yetukuri L, Islam S, Felin J, perkins R, Boren J, Oresic M and Backhed F (2010) The gut microbiota modulates host energy and lipid metabolism in mice. Journal of Lipid Research. 51: 1101-1112.
21. Wang X, Farnell YZ, Peebles ED, Kiess AS, Wamsley KGS and Zhai W (2016) Effects of prebiotics, probiotics, and their combination on growth performance, small intestine morphology, and resident Lactobacillus of male broilers. Poultry Science. 95: 1332-1340.
22. Windisch W, Schedle K, Plitzner C and Kroismayr A (2008) Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science. 86: 140-148.
23. Yang X, Xin H, Yang C and Yang X (2018) Impact of essential oils and organic acids on the growth performance, digestive functions and immunity of broiler chickens. Animal Nutrition. 4: 388-393.
24. Yuan L, Li W, Huo Q, Du C, Wang Z, Yi B and Wang M (2018) Effects of xylooligosaccharide and flavomycin on the immune function of broiler chickens. Peer J. 129: 1-13.
25. Zhang KY, Yan F, Keen CA and Waldroup PW (2005) Evaluation of microencapsulated essential oils and organic acids in diets for broiler chickens. International Journal of Poultry Science. 4: 612-619.