نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 استادیار، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این آزمایش بررسی تعیین مقدار انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده بر اساس نقطه صفر تعادل نیتروژن (TMEn) و ترکیبات شیمیایی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور (PBPM) و ارتباط ترکیبات شیمیایی  با TMEn در خروس بالغ بود . برای تعیین ارزش غذایی PBPM تعداد 30 نمونه تازه از کشتارگاههای مختلف کشور تهیه شد. ماده خشک، انرژی خام، چربی خام، پروتئین خام، خاکستر و کل نیتروژن فرار (TVN) نمونه ها مطابق روش های استاندارد اندازه گیری شد. میانگین ماده خشک، چربی خام، خاکستر خام، پروتئین خام، TVN و TMEn به ترتیب 90/05 درصد، 22/10 درصد، 7/50درصد، 60/30 درصد، 220 میلی گرم نیتروژن در100 گرم نمونه و 3907 کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک برآورد شد.مشخص شد رابطه مثبتی بین TMEn و چربی خام وجود دارد در حالی که این رابطه بین خاکستر و TMEn منفی بود. در مقایسه با چربی خام و خاکستر، میزان پروتئین خام اثر کمتری روی TMEn داشت درحالی که TVN بدون تأثیر بود. از مقادیر تعیین شده انرژی در برازش معادلات ساده رگرسیونی استفاده شد که از این معادلات پیش‌بینی می‌توان به‌ صورت کاربردی برای پیش بینی انرژی نمونه‌های PBPM مختلف در کارخانه‌های خوراک دام و مزارع پرورش طیور استفاده نمود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Chemical Compositions and Metabolizable Energy of Poultry By-Product Meal

نویسندگان [English]

  • Motalleb Ebrahimi 1
  • Hamed Ahmadi 2
  • farid shariatmadari 3

1 دانشکده کشاورزی گروه علوم طیور

2 علوم طیور

3 علوم طیور

چکیده [English]

The goal of the present study was to determine the true metabolizable energy corrected for nitrogen (TMEn) content, chemical compositions of the poultry by – product meal (PBPM), the relationship between their chemical compounds and TMEn in adult roosters. To examine the nutritional values of PBPM, a total of 30 fresh samples were collected from different slaughterhouses in the country. For TMEn estimation, each sample (25 g) was used to force feed to the 4 birds raised in individual metabolic cages. Dry matter (DM), gross energy (GE), crude fat (EE), crude protein (CP), ash and total volatile nitrogen (TVN) were measured according to standard methods. Average values for DM, EE, ash, CP, TVN and TMEn were obtained as 90.05%, 22.10%, 7.50%, 60.30%, 220 mgN/100g, and 3907 kcal/kg, respectively. There was a positive correlation between TMEn and EE, while the correlation between ash and TMEn was negative. Compared with EE and ash, the CP was less correlated (P<0.05) with TMEn, while the TVN had no significant effect. The determined values of chemical composition and TMEn were used in fitting the simple regression equations, which can be in practice used to predict energy contents of PBPM samples in factory and production farms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical compositions
  • Energy prediction
  • Metabolizable energy
  • Poultry by-product
  • Regression equation
 
1. جان‌محمدی ح، تقی‌زاده ا و مالکی‌مقدم م (1388) تأثیر جایگزینی آرد ماهی با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر رشد و صفات لاشه در تغذیۀ ماهی قزلآلای رنگین کمان. مجله پژوهش‌های علوم دامی 1(2): 125- 136.
2. حسن زاده سیدی ع، جان محمدی ح، صحیحی ح و جسوری م (1393) ارزش غذایی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه جوجههای گوشتی. مجله پژوهش های علوم دامی. 24(1): 14- 16.
3. روغنی ا و معینی زاده ه (1385) تهیه خوراک طیور از پسمانده. ترجمه، انتشارات آییژ، 224- 237.
4. غفوریان راد م، نصیری مقدم ح، کرمانشاهی ح ودانش مسگران م (1390) تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه های گوشتی و خروس های بالغ لگهورن. مجله پژوهش های علوم دامی ایران. 3(1): 15- 23.
5. AOAC International Official Methods of Analysis (2005) 18 th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.
6. Adedokun, SA and Adeola O (2005) Apparent metabolizable energy value of meat and bone meal for white pekin ducks. Journal of Poultry Science 84(10):1539-1545.
7. Akkilic M (1977) Poultry by-product meal as a substitute for fish meal diets for broiler chickens. Ankara universitesi veteriner dergisi 24(1): 1-27.
8. Beilorai R, Losif B and Harduf Z (1983) The nutritive value of poultry by-product meal for chickens, Nutrition report international. The Journal of Applied Poultry Research 3(10): 140-142.
9. Dale N, Fancher B, Zumbado M and Villacres A (1993) Metabolizable energy content of poultry offal meal. The Journal of Applied Poultry Research 2(1): 40-42.
10. Douglas MW, Johnson LM and Parsons CM (1997) Evaluation of protein and energy quality of rendered spent hen meals. Journal of Poultry Science 76: 1387-1391
11. FAO (2007) Online: Http://faostat. Fao. Org/. FAOSTAT© FAO Statistics Division
12. Fuller HL and Rendon M (1997) Energetic efficiency of different dietary fats for growth of young chicks. Poultry Science  56: 549-577.
13. Kalvandi O, Janmohammadi H and Sadeghi GHA (2011) Determination of protein quality and true metabolizable energy of high oil poultry by-product meal. Poultry Scienc 6(8): 1983-1989.
14. Kerr BJ, Dozier WA and Shurson GC (2013) Effects of reduced-oil corn distillers dried grains with solubles composition on digestible and metabolizable energy value and prediction in growing pigs. Journal of Animal Science 91(7): 3231-43.
15. Metwally MA (2003) Evaluation of slaughter house poultry by product meal, dried alfalfa meal, sorghum grains and grass meal as nonconventional feedstuffs for poultry diets. Egyptian. Poultry science 23(4): 875-892.
16. McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD and Morgan CA (2002) Animal Nutrition. Six edition. Indian Branch.
17. Miller EL, Juritz JM, Barlow SM and Wessels JPH (1989) Accuracy of amino acid analysis of fish meals by ion-exchange and gas chromatography. Journal of the science of food and Agriculture 47: 293-310
18. Najafabadi HJ, moghaddam HN, Pourreza J, Shahroudi FE and Golian A (2007) Determination of chemical composition,
mineral contents and protein quality of poultry by–product meal. Journal of Poultry science 6: 875-882.
19. National Research Council (1994) Nutrient requirements of poultry. 9th rev.ed. National academy press, Washington, D.C
20. SAS Institute (2003) SAS Users guide: Statistics. Version 6.12. SAS Institute Inc., Cary, NC. 21. Samli HE, Senkoylu N, Ozduven L, Akyurek H and Agma A (2006) Effects of poultry byproductmeal on laying performance, egg
quality and storage stability. Pakistan Journal of Nutrition 5: 06-09.
22. Senkoylu N, Samli HE, Akyurec H, Agma A and yasar S (2005) Performance and egg characteristicsof laying hens fed diets incorporated with poultry by-product and feather meals. The Journal of Applied Poultry Research 14: 542-547.
23. Sibbald IR (1986) The T.M.E. system of feed evaluation: methodology, feed composition data and bibliography. Research Contribution 86-4E Animal Research Center, Agriculture Canada.