نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخنه کارشناسی ارشد، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 استادیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 استاد، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

چکیده

در یک پژوهش تأثیر سیلاژهای ذرت و سورگوم و اندازه ذرات آن ها بر مصرف خوراک، گوارشپذیری، فراسنجههای شکمبهای و رفتار مصرف
خوراک در گوسفند بررسی شد. در حدود 1000 کیلوگرم علوفه ذرت و سورگوم در دو اندازه درشت و ریز خرد سیلو شدند. در سیلوها بعد از 45 روز باز و استفاده شدند. از چهار گوشفند نر دو ساله کرمانی با میانگین وزنی 0.8±34/0 کیاوگرم در قالب یک طرح مربع لاتین با آرایه فاکتوریل2×2 با چهار دوره 21 روزه استفاده شد. جیره‌های آزمایشی عبارت بودند از: جیره حاوی سیلاژ ذرت درشت; و جیره حاوی سیلاژ سورگوم ریز بودند. نسبت علوفه به کنسانتره در جیره ها 60 به 40 در نظر گرفته شد. الیاف نامحلول در شوینده خنثی در سیلاژ سورگوم نسبت به ذرت بیش‌تر بود(p<0/01). بیش‌ترین مصرف ماده خشک در جیره‌های با سیلاژ ریز بود (p<0/05). شکمبه pH دوساعت پس از مصرف خوراک، در جیره های سیلاژ ریز، تمایل به کاهش داشت ( p<0/06). جمعیت پروتوزآدر گونه های هولوتریش و سلولایتیک با افزایش اندازه سیلاژ افزایش یافت (P<0/05). بیش‌ترین تولید پروتئین میکروبی در شکمبه در جیره های سیلاژ ریز بود(P<0/05). زمان های مصرف خوراک، جویدن و نشخوار و در گوسفندان با جیره های حاوی سیلاژ درشت، بیش‌تر از ریز بود(P<0/05). نوع سیلاژ برعملکرد حیوان و رفتار مصرف خوراک تاثیر معنی‌داری نداشت. نتایج آزمایش نشان داد که سیلاژ سورگوم، بدون تاثیر منفی بر مسرف خوراک، گوارش پذیری و فراسنجه های شکمبه ای می تواند جایگزین سیلاژ ذرت در جیره گوسفندان شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of corn and sorghum silages particle size on feed intake, digestibility and rumen parameters in Kermani sheep

نویسندگان [English]

  • Mhatab Mansori 1
  • Mohammad Mahdi sharifi Hossini 2
  • Omid Dayani 3
  • Reza Tahmasbi 4

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Iran.

2 Department of Animal science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

3 Department of animal science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

چکیده [English]

This research was conducted to investigate the effects of corn and sorghum silages particle size on feed intake, digestibility, rumen parameters and feed intake behavior in Kermani sheep. Around 1000 kg of fresh corn and sorghum forages were chopped into two coarse and fine particle sizes and ensiled for 45 days. Four male Kermani sheep, 34.0±0.8 kg average BW, were used in this experiment which was conducted in a completely randomized design, with a 2 × 2 factorial experiment. There were four experimental periods and each of which lasted 21d, with 14d adaptation, 7d of sample collection. The ratio of forage to concentrate was 60: 40. Experimental diets were: 1) coarse corn silage diet, 2) fine corn silage diet, 3) coarse sorghum silage diet and 4) fine sorghum silage diet. The NDF content was higher in the sorghum silages than corn silages (p<0.05). In diets containing fine silage, ruminal pH tended to decrease after two hours of intake. Population of Holotrich and Cellulolytic protozoa increased when coarse silages were fed to animals (P<0.05). The maximum microbial protein synthesis in the rumen was achieved in diets containing fine silage(P<0.05). Duration of feed intake, rumination and chewing activity were higher in coarse silage diets (P<0.05). The types of silage did not have significant effect on animals’ performance and dietary feed intake behavior. In conclusion, corn silage can be replaced by sorghum silage, without any negative effect on feed intake, digestibility, and rumen parameters in sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Chewing activity"
  • "Microbial protein"
  • "Protozoa"
  • "Silage"
  • "Sorghum"
1. احمدی ک، قلی زاده ح ا، عبادزاده ح ر، حسین پور ر، عبدشاه ه، کاظمیان آ و رفیعی م (1396). آمارنامه کشاورزی سال زراعی 95-1394. وزارت جهار کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2. شمسی ع، شریفی حسینی م م، و دیانی م (1394) تأثیر اندازه ذرات سیلاژ جو و سطح کنسانتره بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های شکمبه ای در گوسفند نر کرمانی. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. 3(1)100- 87.
3. کارگر ش، قربانی غ و خوروش م (1392) گوارش پذیری مواد مغذی فراسنجههای شکمبه ای، تخمیر شکمبهای و عملکرد تولیدی در پاسخ به تغییر دادن نسبت به غله جو به ذرت در جیره گاوهای شیری هلشتاین. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. 2(2): 16- 1.
4. گلچین گلهدونی س، تیموری یانسری ع و خلوتی ل (1392) تأثیر اندازه ذرات یونجه و کنجاله کانولای تیمارشده با اسید هیدروکلریدریک روی مؤثربودن فیزیکی، مصرف، قابلیت هضم و رفتار جویدن در گوسفند زل. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. 1(2): 39- 17.
5. هدایتی پور ا، خوروش م، قربانی غ ر، المدرس ع و عبادی م ر (1393). مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه های نایلونی. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. 4(3): 232- 224.
6.وزارت جهاد کشاورزی (1395). دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت سورگوم علوفه ای. معاونت امور زراعت، دفتر امور غلات و محصولات علوفه ای، گروه محصولات علوفه ای.
7. Almodares A, Hadi MR and Ahmadpour H(2008) Sorghum stem yield and solublecarbohydrate under phonological stages andsalinity levels. African Journal of Biotechnology.7: 4051-4055.
8. American Society of Agricultural Engineers(ASAE) 2002. Method of determining andexpressing particle size of chopped forage(S424.1). 70th Ed-St Joseph MI.
9. AOAC. (2005). Official Methods of Analysisof AOAC International, 18th ed. Associationof Official Analytical Chemists,Gaithersburg, MD, USA.
10. Aschenbach JR, Penner GB, Stumpff F and Gäbel G (2011). Role of fermentation acid absorption in the regulation of ruminal pH. Journal of Animal Science. 89: 1092-1107.
11. Broderick GA and Kang JH (1980) Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science. 63: 64-75.
12. Cannas, A, and Van Soest PJ and Pell AN (2003) Use of animal and dietary information to predict rumen turnover. Animal Feed Science and Technology. 106: 95-117.
13. Denek N and Can A (2006) Feeding value of wet tomato pomace ensiled with wheat straw and wheat grain for Awassi sheep. Small Ruminant Research. 65: 260-265.
14.Getachew G Putnam De Ben CM De Peters EJ (2016) Potential of sorghum as an alternative to corn forage. American Journal of Plant Sciences. 7: 1106-1121.
15. Knapp JR Laur GL Vadas PA Weiss WP and Tricarico JM (2014). Invited review: Enteric methane in dairy cattle production: Quantifying the opportunities and impact of reducing emissions. Journal of Dairy Science. 97: 3231-3261.
16. Kononoff PJ, Heinrichs AJ and Buckmaster DR (2003). Modification of the Penn State forage and total mixed ration particle separator and the effects of moisture content on its measurements. Journal of Dairy Science. 86: 1858-1863.
17. Maulfair DD and Heinrichs AJ (2013) Effect of varying forage particle size and fermentable carbohydrates on feed sorting, ruminal fermentation, and milk and component yields of daily cows. Journal of Dairy Science. 96: 3085-3097.
18. McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD, Morgan CA, Sinclair LA and Wilkinson RG (2011) Animal nutrition. 7th edition. Prentice Hall, Harlow.
19. McDonald PA, Henderson R and Heren SJE (1991) The biochemistry of silage. 2nded. Chalcombe Pub. Abersyth. U.K.
20. Ogimoto K and Imai s (1981) Atlas of rumen microbiology. Japan Scientific Societies Press,
Tokyo, Japan. Rymer C (2000) The measurement of forage in vivo digestibility. In: Forage Evaluation in Ruminant Nutrition, Edited by Givens, D.I., Owen, E., Omed HM and Axford RFE. Pp: 113-134.
22. SAS (2005) SAS User’s Guide. SAS Institute Inc. Version 9. 1. Cary, NC, USA.
23. Sharifi M, Torbati Nejad NM, Teimouri Yansari A, Hasani S and Ghorchi T (2012). Effect of corn silage particle size and level of soybean oil on ruminal mat composition, distribution and consistency in Zel sheep. African Journal of Biotechnology. 11: 15580- 15589.
24. Teimouri Yansari A, Valizadeh R, Naserian A, Christensen, DA, Yu P and Eftekhari Shahroodi F (2004) Effects of alfalfa particle size and specific gravity on chewing activity, digestibility, and performance of Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science. 87: 3912-3924.
25. Yang WZ and Beauchemin KA (2007) Altering physically effective fiber intake through forage proportion and particle length: Chewing and ruminal pH. Journal of Dairy science. 90: 2826-2838.
26. Yang WZ and Beauchemin KA (2006) Effects of physically effective fiber on chewing activity and ruminal pH of dairy cows fed diets based on barley silage. Journal of Dairy Science 89: 217-228.