نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، تخصص: تغذیه طیور

3 عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، تخصص: تغذیه طیور

4 دانشگاه بیرجند، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ تولید و ترکیبات شیر و فرآورده‌های لبنی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی سطح، اندازه ذرات و منبع پلی‌ساکاریدهای نامحلول (پوسته ‌برنج و پوسته ‌یولاف) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت‌شناسی روده جوجه‌ گوشتی نر یک روزه به مدت 42 روز بود. در این آزمایش از 360 قطعه جوجه گوشتی نرسویه راس (308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، چهار تکرار و 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد، دو نوع منبع فیبر (پوسته برنج و پوسته یولاف) نامحلول با دو سطح مصرف (سه و شش درصد جیره) و با دو اندازه ذرات (نیم و دو میلی‌متر) بود. نتایج نشان داد سطح شش درصد و اندازه ذرات نیم‌میلی‌متر پوسته برنج در 42-29 روزگی باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل در مقایسه با شاهد گردید (05/0>P). سطح شش درصد و اندازه ذرات نیم میلی‌متر پوسته یولاف در مقایسه با گروه شاهد باعث کاهش چربی‌ محوطه بطنی و راندمان لاشه شد. وزن نسبی سنگدان و کیسه صفرا در تیمارهای دارای پوسته یولاف و پوسته برنج درمقایسه با شاهد افزایش یافت(05/0>P). استفاده از پوسته برنج سبب افزایش ارتفاع پرز در ژژنوم در 21 و42 روزگی و در ایلئوم در 21 روزگی نسبت به سایر تیمارها شد (01/0>P). در 21 روزگی بیشترین ضخامت اپیتلیوم در بخش دوازدهه روده باریک جوجه‌های مصرف کننده جیره حاوی سه درصد پوسته برنج با اندازه ذرات دو میلی‌متر در مقایسه با گروه شاهد بود (01/0>P). بنابراین افزودن پوسته برنج در سطح سه درصد و اندازه ذرات نیم میلی‌متر سبب بهبود فراسنجه‌های بافت شناسی روده و در نتیجه عملکرد جوجه‌های گوشتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of level and particle size of insoluble non-starch polyscharids of rice hull and oat hull on performance, carcass characteristics and intestinal morphology of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Amir Salarinia 1
  • Nazar Afzali 2
  • Seyyed Javad Hosseini-Vashan 3
  • Moslem Bashtani 4

1 Department of Animal science, Faculty of agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

2 Department of Animal science, Faculty of agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

3 Animal Science Department, Agricultural Faculty, University of Birjand

4 Department of Animal science, Faculty of agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

To evaluate the effect of type (Rice Hull (RH) and Oat Hull (OH)), level (3 and 6 percent) and particle size (0.5 and 2 mm) of insoluble fiber on performance, carcass characteristics and intestinal morphology of chickens, 360 day-old male broilers (Ross 308), were use in a completely randomized design with 9 treatment and 4 replicate with 10 birds each, for 42 days. In the 29-42 days, broilers fed 6 percent with 0.5 mm RH had higher (P≤0.05) average daily gain, daily feed intake and lower feed: gain than control group. In fact, the 6 percent with 0.5 mm OH inclusion reduced (P≤0.01) abdominal fat and carcass performance as compared to control (P≤0.0`5). Results showed that broilers fed OH and RH had higher relative weight of gizzard and gallbladder than broilers fed the control diet (P≤0.05). Broilers fed RH had higher villus length than other treatment in the jejnum at 21 and 42 days of age and duodenum at 21 days of age (P≤0.01). In this experiment, the broiler fed 3 percent RH with 2 mm particle size had the highest epithelium width (P≤0.01) in the ileum section at 21 day of age. Therefore the results showed inclusion of 3 percent RH with 0.5 mm particle size to broiler diets may improve the growth performance and intestine morphology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carcass characteristics
  • Intestinal morphology
  • Oat hull
  • Particle size
  • performance
  • Rice hull
1.     اباذری ع، نوید­شاه ب، میرزایی آقجه قشلاق ف و نیک بین س (1396) تأثیر سطح مصرف پوسته برنج بر ریخت­شناسی روده کوچک در جوجه­های گوشتی. همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی.
2.     افرا م، نوید­شاه ب، میرزایی آقجه قشلاق ف و هدایت ایوریق ن (1395) اثر سطح مصرف و اندازه ذرات پوسته جو بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی و هزینه تولید جوجه­های گوشتی. تولیدات دامی. 18 (3):  573-563.
3.     ساکی ع ا و رحمت­نژاد ع (1394) اثرات فیبر خوراکی محلول و نامحلول بر عملکرد و هیستومورفولوژی دستگاه گوارش جوجه­های گوشتی. نشریه علوم دامی. 109: 95-108.
4.     کاملی م، کریمی ترشیزی م ا و رحیمی ش (1395) اثر افزودن پوسته خارجی برنج بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه­های بیوشیمیایی خون و هورمون­های تیروییدی جوجه­های گوشتی. پژوهش­های تولیدات دامی. 14: 89-82.
5.     یزدانی ن، محمد باقرزاده م و ذاکری ع ر (1393) سنتز مایکروویوی کاربید سیلیسیم از خاکستر پوسته برنج فعال شده. فصلنامه علمی پژوهشی علم و مهندسی سرامیک. 3 (4): 19 – 27.
6.     یعقوبفر ا. (1396) کربوهیدرات­ها در تغذیه طیور. انتشارات مرزدانش- آبنگاه. تهران، ایران.
 
7.      Aderolu AZ, Iyayi EA and Onilude AA (2007) Changes nutritional value of rice husk during trichoderma viride degradation. Bulgarium Journal of Agricultural Science. 13: 583-589.
8.      Bartov I and Plavnik I (1998) Moderate excess of dietary protein increases breast meat yield of broiler chicks. Poultry Science, 77: 680-688.
9.      Correa-Matos NJ, Donovan SM, Issacson RE, Gaskins HR, White BA and tappenden KA (2003) Fermentable fiber reduces recovery time and improves intestinal function in piglets following Salmonella typhimurium infection. Journal of Nutrition. 133: 1845-1852.
10.   Gonzalez-alvarado JM, Jiménez-Moreno E, Gonzalezs anchez D, Lazaro R and Mateos GG (2010) Effect of inclusion of oat hulls and sugar beet pulp in the diet on productive performance and digestive traits of broilers from 1 to 42 days of age. Animal Feed Science and Technology. 162: 37-46.
11.   Gonzalez-alvarado JM, Jiménez-Moreno E, Valencia DG, Lazaro R and Mateos GG (2008) Effects of fiber source and heat processing of the cereal on the development and pH of the gastrointestinal tract of broilers fed diets based on corn or rice. Poultry Science. 87: 1779-1795.
12.   Hetland H, Choct M and Sivhus B (2004) Role of insoluble non-starch polysaccharides in poultry nutrition. Worlds Poultry Science Journal. 60: 415-422.
13.   Iji PA, Saki AA and Tivey DR (2001) Intestinal development and body growth of broiler chicks on diets supplemented with non-starch polysaccharides. Animal Feed Science and Technology. 89: 175-188.
14.   Mateos GG, Jiménez-Moreno E, Serrano MP and Lazaro RP (2012) Poultry response to high levels of dietary fiber sources varying in physical and chemical characteristics. The Journal of Applied Poultry Research. 21: 156-174.
15.   Montagne l, Pluske JR and Hampson DJ (2003) A review of interactions between dietary fibre and the intestinal mucosa, and their consequences on digestive health in young non-ruminant animals. Animal Feed Science and Technology. 108: 95-1 17.
16.   Mossami A, Kalmendal R and Tauson R (2011) Effect of different inclusions of out hulls on performance, carcass yield and gut development in broiler chikens. Thesis. Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Science.
17.   Mourao JL, Pinheiro VM, Prates JAM, Bessa RJB, Ferreira LMA, Fontes CMGA and Ponte PIP (2008) Effect of dietary dehydrated pasture and citrus pulp on the performance and meat quality of broiler chickens. Poultry Science. 87: 733-743
18.   Pérez-Bonilla A, Frikha M, Mirzaie S, García J and Mateos GG (2011) Effects of the main cereal and type of fat of the diet on productive performance and egg quality of brown-egg laying hens from 22 to 54 weeks of age. Poultry Science. 90: 2801-2810.
19.   Rezaei M, Karimi Torshizi MA and Rouzbehhan Y (2011) The influence of different levels of micronized insoluble fiber on broiler performance and litter moisture. Poultry Science.  90: 2008-2012.
20.   Sadeghi A, Toghyani M and Gheisari A (2015) Effects of various fiber types and choice. International Journal of Agriculture and Biology. 12: 531-536.
21.   Sarikhan M, Shahryar HA, Gholizadeh B, Hosseinzadeh MH, Beheshti B and Mahmoodnejad A (2010) Effects of insoluble fiber on growth performance, carcass traits and ileum morphological parameters on broiler chick males. International joural of Agriculture and Biology. 12: 531-536.
22.   Shahin KA and Abd El Azenem F (2005) Effects of breed, sex and diet and their Interaction on carcass composition and tissue weight distribution of broiler chickens. Archives Animal Breeding, 48: 612-625.
23.   Sklan D, Smirnov A and Plavnik I (2003) The effect of dietary fiber on the small intestines and apparent digestion in the turkey. British Poultry Science. 44: 735-740.
24.   Van Soest PJ (1985) Definition of fibre in animal feeds. In: Haresign, W., Cole, D.J.A. (Eds.), Recent Advances in Animal Nutrition. Butterworths, London. UK, pp. 55-70.
25.   Wallis IR, Mollah Y and Balnave D (1985) Interactions between wheat and other dietary cereals with respect to metabolisable energy and digestible amino acids. British Poultry Science. 26:  265-274.
26.   Wils-Plotz EL and Dilger, RN (2013) Combine dietary effects of supplemental threonine and purified fiber on growth performance and intestinal health of young chocks. Poultry Science. 92(3), 726-734.