نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 استاد گروه مهندسی علوم دام، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

3 هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

برای بررسی اثرات تغذیه زیست یار مخمری در شیر یا استارتر بر رشد، امتیاز قوام مدفوع، وضعیت سلامت و پارامترهای خونی و شکمبه ای، 30 راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزن تولد 8/1 ±4/40 در مزرعه گاو شیری تلیسه نمونه از 14-65 روزگی مورد استفاده قرار گرفتند.گوساله ها به صورت تصادفی به سه تیمار اختصاص یافتند که شامل : یک: شاهد (بدون افزودن زیست یار مخمری)، دو: زیست یار مخمری در استارتر، سه: زیست یار مخمری در شیر جایگزین. میانگین اضافه وزن روزانه، وزن بدن و بازده خوراک، تفاوتشان بین تیمارها معنی دار نبود. مصرف ماده خشک در تیمار دو به طور معنی داری کمتر از تیمار کنترل بود (05/0 >P). قابلیت هضم مواد مغذی خوراک، غلظت نیتروژن آمونیاکی، اسیدیته مایع شکمبه و پارامترهای خونی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. امتیاز قوام مدفوع و سلامت در تیمار دو و سه بهتر از تیمار کنترل بود. به صورت کلی گوساله هایی که با زیست یار مخمری در شیر تغذیه شده بودند بهترین وضعیت قوام مدفوع و سلامت را داشتند (05/0 >P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the effects of feeding yeast probiotic in milk or starter on growth performance, health, blood and rumen parameters of Holstein calves

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dehghan banadaky 2
  • abolfazl zali 3

2 faculty member

چکیده [English]

To evaluate the effect of feeding yeast probiotic in milk or starter on growth, fecal score, health, blood and rumen parameters, 30 female Holstein calves with average 40.4±1.8 kg birth weight in Taliseh Nemouneh dairy farm used from 14 until 65 days old. Calves randomly divided to 3 treatments including: 1) control (without probiotic) 2) yeast probiotic in starter 3) yeast probiotic in milk. Average daily gain, body weight and feed efficiency were not significantly different between treatments. Dry matter intake was significantly lower in treatment 2 than control (P<0.01).  Digestibility of feed nutrients, ammonia nitrogen concentration, rumen fluid pH and blood parameters did not affected by treatments. Fecal score and health in treatment 2 and 3 were better than control. Generally, calves were fed with yeast probiotic in milk had the best fecal score and health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • Health
  • performance
  • Suckling calves
  • Yeast probiotic
1.     پورعباسعلی ن، تربتی نژاد ن م، حسنی س  و قره باش آ م (1386) بررسی اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری نژاد آتابای. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 14(3): 33-39.
2.     صارمی ب آ، ناصریان م، بنایان اول م و شهریاری احمدی ف (1383) اثرات تغذیه ساکارومایسس سرویسیه بر جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد گوساله‌های ماده هلشتاین. مجله علوم کشاورزی و فن آوری، دانشگاه فردوسی مشهد، 18(2)، 91-103.
3.     محمدی غ، مهری م و احمدی ا (1388) اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام ای- 1079 بر پارامترهای خون‌شناختی، رشد و سلامت گوساله‌های هلشتاین نوزاد. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران، 2(1):  19-32.
4.     نعمتی ا، طباطبایی س ن، فروزنده شهرکی ا د و اقبال سعید ش، (1389) مقایسه اثر استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه و پروبیوتیک پروتکسین در جیره آغازین بر روی فراسنجه بیوشیمیایی و ایمنی خون و امتیاز رفتار و مدفوع در گوساله‌های شیر خوار. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
5.     Abu-Tarboush HM, Al-Saiady MY and El-Din AH (1996) Evaluation of diet containing lactobacilli on performance, fecal coliform, and lactobacilli of young dairy calves. Animal Feed Science and Technology. 57: 39-49.
6.      Broderic GA and Kang JH (1980) Automated simultaneous determination of ammonia and total    ammonia cids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science. 63: 64-69.
7.     Castillo C, Méndez J, Garcia-partida J, Pereira P, Vzquez V, Lopez-Alonso P and Benedito M (2006) Effect of monensin and yeast supplementation on blood acid–base balance in finishing feedlot steers fed a high grain, high protein diet. Journal of Animal  Science. 82: 653-659.
8.     Chaudhary LC, Sahoo A, Agrawal N, Kamra DM and Pathak NN (2008) Effect of direct fed microbial on nutrient utilization, rumen fermentation, immune and growth response in crossbred cattle calves. Indian Journal of Animal Science. 78: 515-521.
9.     Czop JK (1986) Characterization of a phagocytic receptor for Beta-glucan on macrophages cultured from murine bone marrow. Pathology and Immunopathology Research. 5: 286-296.
10.   Di Francia A, Masucci F, De Rosa G, Varrichio ML and Proto V (2008) Effect of Aspergillus oryzae extract and a saccharomyces cerevisiae fermentation product on intake, body weight gain and digestibility in buffalo calves. Animal Feed Science and Technology. 140: 67-77.
11.   Doreao M and Jouany JP (1998) Effect of a Saccharomyces cerevisiae culture on nutrient digestible in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 81: 3214-3221.
12.   12. El-Ashry MA, Afaf M, Fayed A, Youssef KM,   Salem FA and Abdul-Aziz JM (2003) Effect of feeding flavomycin or yeast as feed supplement on lambs performance in Sinai. Egypt Journal Nutrition Feeds. 6: 1009-1022.
13.   Fuller R (1992) Probiotics: the scientific basis. Chapman and Hall. London. Pp:1-20
14.   Harris B, Dorminey DE, Smith WA, Van horn HH and  Wilcox CJ (1992) Effects of Feather Meal at Two Protein Concentrations and Yeast Culture on Production Parameters in Lactating Dairy Cows. Journal of Dairy Science. 75: 3524-3530.
15.   Heinrichs A J, Jones M and Heinrichs BS (2004) Effects of mannanoligosaccharide or antibiotic in neonatal diets on health and growth of dairy calves. Journal of Dairy Science. 86: 4064-4069.
16.   Hill SR, Hopkins BA, Davidson S, Bolt SM, Diaz DE, Brownie C, Brown T, Huntington GB and Whitlow LW (2009). The addition of cottonseed hulls to the starter and supplementation of live yeast or mannanoligosaccharide in the milk for young calves.  Journal of  Dairy Science. 92: 790-798.
17.   Hossain SA, Parnerkar S, Haque N, Gupta RS, Kumar D and Tyagi AK (2012) Influence of dietary supplementation of live yeast (Saccharomyces cerevisiae) on nutrient utilization ruminal and biochemical profiles of Kankrej calves. Journal of Animal Science. 1(1): 30-38.
19.   Moore J (2004) The use of probiotics in the calf: an overview. Cattle Practice. 12: 125-128.
20.   Newbold CJ, Wallace RJ, Chen XB and Mcintosh FM (1995) Different strain of saccharomyces cerevisiae differ in their effects on ruminal bacterial numbers in vitro and in sheep. Journal of Animal Science. 73: 1811-1818.
21.   Offer NW (1990) Effect of yea sac. 1026 on initial rate of digestion in sheep. Biotechnology in the feed industry: Proceedings of Altech,s Six Annual Symposium. 522-523.
22.   Ofek I, Mirelman M and Sharon N (1977) Adherence of Escherichia coli to human mucosal cells mediated by mannose receptors. Nature. 265: 623-625.
23.   Pandey P and Agrawal IS (2001) Influence of dietary supplementation of antibiotic and probiotic on rumen fermentation in crossbred bullocks. Indian Journal of Animal Nutrition. 18: 19-22.
24.   Piva G, Belladonna S, Fusconi G and Sicoaldi F (1993) Effect of yeast on dairy cows performance, ruminal fermentation, blood composition and milk manufacturing properties. Journal of Dairy Science. 76: 2717-2722.
25.   Tripathi MK and Karim MS (2010) Effect of individual and mixed live yeast culture feeding on growth performance, nutrient utilization and microbial crude protein synthesis in lamb. Animal.Feed Science and Technology. 155: 163-171.