نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی،پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران، صندوق پستی، 33535111تخصص: تغذیه گوساله و گاو شیری/ ارزشیابی مواد خوراکی و افزودنی‌های خوراکی دام/ پروبیوتیک

چکیده

اثر عصاره گیاه تشنه­داری  (Scrophularia striata)بهعنوان یک افزودنی برای بهبود بازده تجزیه‌پذیری مواد مغذی در شکمبه، غلظت کل ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در یک سیستم شبیه­ساز شکمبه (رزیتک) بررسی شد. بههمین منظور از 12 فرمانتور در دو دوره آزمایشی که هر یک 10 روز بهطول انجامید استفاده شد و پنج روز پایانی هر دوره از مایع درون فرمانتور نمونهبرداری شد. تیمارها شامل: گروه بدون افزودنی (شاهد)، گروه دریافتکننده 10 میلی‌گرم در روز موننسین (موننسین)، گروه دریافتکننده 480 میلی‌گرم در روز عصاره گیاهی و گروه دریافتکننده 960 میلی‌گرم در روز عصاره گیاهی بودند. افزودن عصاره گیاهی در هر دو سطح بهطور معنی‌داری تولید متان به ازای هر گرم ماده مغذی تجزیهشده را در مقایسه با گروه شاهد کاهش داد (05/0>P). تولید کل اسیدهای چرب فرّار به ازای هر گرم ماده خشک و آلی تجزیهشده در تیمارهایی که عصاره گیاهی دریافت کرده بودند در مقایسه با شاهد و موننسین بالاتر بود (05/0P<). آمونیاک تولیدی به ازای هر واحد پروتئین خام تجزیهشده در گروهی که 960 میلی­گرم عصاره دریافت کرده بود، پایین‌تر از گروه شاهد بود (05/0P<). تیمار دریافتکننده 960 میلی­گرم عصاره، بالاترین غلظت کل ترکیبات فلاونوئیدی، فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی را نسبت به سایر تیمارها داشت (05/0P<). بر اساس نتایج این آزمایش، عصاره گیاه تشنه­داری رامی­توان برای بهبود راندمان تجزیه‌پذیری، افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدانی مایع شکمبه و کاهش تولید متان به جای آنتی­بیوتیک مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Scrophularia striata extract on efficiency of degradation, concentration of phenolic and flavonoid compounds and antioxidant activity in ruminal fluid using a rumen simulation technique (RUSITEC)

نویسنده [English]

  • maryam bagheri Varzaneh

Assistant Professor, Department of Agriculture, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), P. O. Box 33535111, Tehran, Iran

چکیده [English]

Extract of Scrophularia striata (ES) was tested as a feed additive for improving the efficiency of ruminal degradation of nutrients, concentration of total phenolic and flavonoid compounds and antioxidant activity using the rumen simulation technique (RUSITEC). Twelve fermentation units (vessels) were set up for 2 experimental runs each lasting 10 d wherein the last 5 days served for sampling. Treated vessels were supplied with no additive (Control), 10 mg/d monensin (Monensin), and 480 and 960 mg/d of ES, respectively. Both levels of ES and monensin decreased methane production expressed per gram nutrients degraded (P<0.05). Production of total volatile fatty acid per gram DM and organic matter degraded was higher in ES treatments in comparison with control and Monensin (P<0.05). The ammonia production expressed per gram CP degraded was lower than control only in the high level of ES supplementation (P<0.05). The latter treatment also resulted in the highest concentration of total flavonoid, phenol lic compounds and antioxidant activity compared to other treatments (P<0.05). Based on the present results, ES could be considered as an alternative to antibiotic for improving the efficiency of degradation, increasing ruminal antioxidant activity and decreasing methane production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • Degradability
  • methane
  • Phytogenic compounds
  • Rusitec
  • Scrophularia Striata
1.      Benzie IF and Strain JJ (1996) The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power”: the FRAP assay. Analytical Biochemistry. 239(1): 70-76.
2.      Berger LM, Wein S, Blank R, Metges CC and Wolffram S (2012) Bioavailability of the flavonol quercetin in cows after intraruminal application of quercetin aglycone and rutin. Journal of Dairy Science. 95(9): 5047-5055.
3.      Borneman WS, Akin DE and VanEseltine WP (1986) Effect of phenolic monomers on ruminal bacteria. Applied and Environmental Microbiology. 52(6): 1331-1339.
4.      Busquet M, Calsamiglia S, Ferret A and Kamel C (2006) Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science. 89(2): 761-71.
5.      Castillo C, Pereira V, Abuelo Á and Hernández J (2013) Effect of supplementation with antioxidants on the quality of bovine milk and meat production. The Scientific World Journal. 2013: 1-8.
6.      Cattani M, Tagliapietra F, Bailoni L, and Schiavon S (2012) Synthetic and natural polyphenols with antioxidant properties stimulate rumen microbial growth in vitro. Animal Production Science. 52(1):
44-50.
 7.      De Paula EM, Samensari RB, Machado E, Pereira LM, Maia FJ, Yoshimura EH, Franzolin R, Faciola AP, and Zeoula LM (2016) Effects of phenolic compounds on ruminal protozoa population, ruminal fermentation, and digestion in water buffaloes. Livestock Science. 185: 136-141.
8.      García-González R, González JS and López S (2010) Decrease of ruminal methane production in Rusitec fermenters through the addition of plant material from rhubarb (Rheum spp.) and alder buckthorn (Frangula alnus). Journal of Dairy Science. 93(8): 3755-3763.
9.      Gazi MR, Yokota M, Tanaka Y, Kanda S and Itabashi H (2007) Effects of protozoa on the antioxidant activity in the ruminal fluid and blood plasma of cattle. Animal Science Journal. 78(1): 34- 40.
10.   Jahromi MF, Liang JB, Yahaghi M and Shokryazdan P (2013) Biological treatment for enhancement of the antioxidant capacity in agro-biomass as animal feed. African Journal of Microbiology Research. 7(22): 2770-2775.
11.   Kaur C and Kapoor HC (2002) Anti‐oxidant activity and total phenolic content of some Asian vegetables. Internatonal Journal of Food Science and Technology. 37(2): 153-161.
12.   Kim ET, Le Luo Guan SJ, Lee SM, Lee SS, Lee ID, Lee SK and Lee SS (2015) Effects of flavonoid-rich plant extracts on in vitro ruminal methanogenesis, microbial populations and fermentation characteristics. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 28(4): 530-537.
13.   Klevenhusen F, Deckardt K, Sizmaz Ö, Wimmer S, Muro-Reyes A, Khiaosa-Ard R, Chizzola R, and Zebeli Q (2015) Effects of black seed oil and Ferula elaeochytris supplementation on ruminal fermentation as tested in vitro with the rumen simulation technique (Rusitec). Animal Production Science. 55(6): 736-744.
14.   Leontowicz M, Gorinstein S, Leontowicz H, Krzeminski R, Lojek A, Katrich E, ... and Trakhtenberg S (2003) Apple and pear peel and pulp and their influence on plasma lipids and antioxidant potentials in rats fed cholesterol-containing diets. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 51(19): 5780-5785.
15.   Mahboubi M, Kazempour N and Nazar AR (2013) Total phenolic, total flavonoids, antioxidant and antimicrobial activities of Scrophularia striata Boiss extracts. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products. 8(1): 15-19.
16.   McAllister TA and Newbold CJ (2008) Redirecting rumen fermentation to reduce methanogenesis. Australian Journal of Experimental Agriculture. 48(2): 7-13.
17.   McIntosh FM, Williams P, Losa R, Wallace RJ, Beever DA, and Newbold CJ (2003) Effects of essential oils on ruminal microorganisms and their protein metabolism. Applied and Environmental Microbiology. 69(8): 5011-5014.
18.   Monsef-Esfahani HR, Hajiaghaee R, Shahverdi AR, Khorramizadeh MR and Amini M (2010) Flavonoids, cinnamic acid and phenyl propanoid from aerial parts of Scrophularia striata. Pharmaceutical Biology. 48(3): 333-336.
19.   Oskoueian E, Abdullah N and Oskoueian A (2013) Effects of flavonoids on rumen fermentation activity, methane production, and microbial population. BioMed Research International. 2013: 1-7.
20.   Russell JB, Onodera R and Hino T (1991) Ruminal protein fermentation: new perspectives on previous contradictions. In Physiological Aspects of Digestion and Metabolism in Ruminants  681-697.
21.   Simpson FJ, Jones GA and Wolin EA (1969) Anaerobic degradation of some bioflavonoids by microflora of the rumen. Canadian Journal of Microbiology. 15(8): 972-974.
22.   Śliwiński BJ, Soliva CR, Machmüller A and Kreuzer M (2002) Efficacy of plant extracts rich in secondary constituents to modify rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology. 101(1): 101-14.
23.   Wallace RJ, Czerkawski JW and Breckenridge G (1981) Effect of monensin on the fermentation of basal rations in the rumen simulation technique (Rusitec). British Journal of Nutrition. 46(1): 131-148.
24.   Weatherburn MW (1967) Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia. Analytical Chemistry. 39(8): 971-974.