نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 هیات علمی دانشگاه زابل، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ ژنومیکس و انتخاب ژنومیک/ مکان‌یابی ژنی

3 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

4 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

استرس گرمایی یکی از مهمترین عوامل استرس­زای محیطی است که تولید طیور در دنیا بهخصوص در مناطق گرم همانند استان سیستان و بلوچستان در ایران را با چالش همراه کرده است. استرس گرمایی موجب افزایش تولید رادیکال­های آزاد در بدن پرندگان می­شود. گلوتاتیون پراکسیداز نقش مهمی بهعنوان آنتی­اکسیدان سلولی در استرس گرمایی ایفا می­کند. هدف از انجام این پژوهش، تجزیه تکاملی و فیلوژنتیک توالی نوکلئوتیدی GPX-1 در دو جمعیت راس ۳۰۸ و خزک بود. نمونه­های خون از ۱۰ پرنده از دو جمعیت خزک و راس ۳۰۸ بهطور تصادفی جمع­آوری شد (پنج قطعه از خزک و پنج قطعه راس ۳۰۸). DNA از خون کامل استخراج شد. تکثیر PCR قطعه ۸۰۰ جفت بازی از GPX-1 با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی انجام گرفت. سپس محصول تکثیر برای توالی­یابی DNA ارسال شد. همردیفی توالی قطعات GPX-1 در مجموع نه هاپلوتیپ و ۱۳ ناحیه متغیر را نمایان ساخت. از ۱۳ ناحیه چندشکل، پنج ناحیه جهش­های نقطه­ای بودند. ترسیم درخت فیلوژنتیک تشابه ژنتیکی بالایی را در بین دو جمعیت مورد مطالعه نشان داد، اما تفرق در درون جمعیت­ها نشان می­دهد که امکان بهبود، تغییرات ژنتیکی و افزایش مقاومت به استرس­های محیطی در نتیجه انتخاب وجود دارد. نتایج فاصله ژنتیکی و نواحی چند­شکل GPX-1 در گونههای مختلف درخت فیلوژنتیک را تأیید نمودند. مطالعه فرآیندهای انتخاب مثبت نشان داد که انتخاب و تکامل نقش مهمی در فهم نقش زیستی این ژن دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolutionary and phylogenetic study of Glutathione peroxidase gene in Khazak and Ross 308 populations

نویسندگان [English]

  • Rokhsareh Najadini 1
  • Gholam Dashab 2
  • mehdi vafae valleh 3
  • nasrollah moradi 4

1 Department of animal science, college of agriculture, university of zabol

2 University of Zabol

3 department of animal science, college of agriculture, university of zabol

4 Research Center of Physiology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Science, Semnan, Iran

چکیده [English]

Heat stress is one of the most important environmental stressors challenging poultry production worldwide, especially in warm regions such as Sistan and Baluchestan province of Iran. Heat stress increases the production of free radicals in the chicken’s body. Glutathione peroxidase plays important roles as cellular antioxidants in heat stress. The aim of this study was to conduct an analysis of the evolutionary and phylogenetic of GPX-1 in Ross 308 and Khazak populations. Boold samples were collected from 10 birds selected randomly from two stocks of Khazak and Ross 308 population (5 Ross 308 and 5 Khazak birds). DNA was extracted from whole blood. PCR amplification of 800 bp of GPX-1 was performed using one pairs of special primers. Then, PCR product sent for DNA sequencing. Sequence alignment of the GPX-1 fragment revealed a total of 9 haplotypes and 13 variable sites. Out of 13 polymorphic sites, 5 were singletons. Dendrogram of phylogenetic showing genetic similarity between the two populations, but probably diversity within populations indicate the possibility to improve genetic changes and increase the resistance to environmental stresses using selection. The results of genetic distance and polymorphic site of GPX-1 in different species approved phylogenetic tree findings. Study of positive- selection process showed that selection and evolution are playing major roles in understanding the biological function of this gene.ش

کلیدواژه‌ها [English]

  • evolution
  • Glutathione peroxidase
  • Hemologous
  • mutation
  • phylogenetic
1.     اصغری مقدم م (1393) بررسی خصوصیات چند نژاد دامی سیستان نسبت به سایر نژادهای دامی ایران. اولین کنفرانس بین‌المللی یافته­های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، تهران.
2.     Ahmadi Mazjin M, Salehi Z, and Bahadori M (2015) The study of GPx-1 Pro198Leu polymorphism in idiopathic male infertility. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 22 (1): 76-82.
3.     Aris-Brosou S, and Yang Z (2012) Effects of models of rate evolution on estimation of divergence dates with special reference to the metazoan 18S ribosomal RNA phylogeny. Systematic Biology. 51: 703-714.
4.     Bjedov S, Ljubojević DB, Milošević N, Stanaćev V, Đukić-Stojčić M and Milić D (2011) Production performance of meat type hybrids. Biotechnology in Animal Husbandry. 27(4): 1689-1696.
5.     Brigelius-Flohe R and Kipp A (2009) Glutathione peroxidases in different stages of carcinogenesis. Biochimica et Biophysica Acta. 1790: 1555-1568.
6.     Brigelius-Flohe R and Maiorino M (2013) Glutathione peroxidases. Biochimica et Biophysica Acta. 1830: 3289-303.
7.     Cao XL, Zhao MF, Li DG, Xing Y, Zhang YC, Chen J, He XY, Cui R, Meng JX, Xiao X, Mu J, Jiang YY and Wu RM (2016) Establishment of macrophage model of iron overload in vitro and the injury induced by oxidative stress on macrophage with iron overload. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 96: 129-133.
8.     Cardoso BR, Busse AL, Hare DJ, Cominetti C, Horst MA, McColl G, Magaldi RM, Jacob-Filho W and Cozzolino SM (2016) Pro198Leu polymorphism affects the selenium status and GPx activity in response to Brazil nut intake. Food and Function. 7: 825-833.
9.     Conrad M and Friedmann Angeli JP (2015) Glutathione peroxidase 4 (Gpx4) and ferroptosis: what’s so special about it? Molecular & Cellular Oncology. 2(3): e995047.
10.   Conrad M, Moreno SG, Sinowatz F, Ursini F, Kolle S, Roveri A, Brielmeier M, Wurst W, Maiorino M and Bornkamm GW (2005) The nuclear form of phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase is a protein thiol peroxidase contributing to sperm chromatin stability. Molecular Cell Biology. 25: 7637-7644.
11.   Conrad M, Schneider M, Seiler A and Bornkamm GW (2007) Physiological role of phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase in mammals. Journal of Biological Chemistry. 388: 1019-1025.
12.   Drummond AJ, Nicholls GK, Rodrigo AG and Solomon W (2011) Estimating mutation parameters, population history and genealogy simultaneously from temporally spaced sequence data. Genetics. 161: 1307-1320.
13.   Foster CB, Aswath K, Chanock SJ, McKay HF and Peters U (2006) Polymorphism analysis of six selenoprotein genes: support for a selective sweep at the glutathione peroxidase 1 locus (3p21) in Asian populations. BMC Genetics. 7(1): 56-57.
14.   Fukuhara R and Kageyama T (2003) Tissue distribution, molecular cloning, and gene expression of Cytosolic Glutathione Peroxidase in Japanese Monkey. Zoological Science. 20: 861-868.
15.   Gugliandolo A, Gangemi C, Calabro C, Vecchio M, Di Mauro D and Renis M (2016) Assessment of Glutathione Peroxidase-1 polymorphisms, oxidative stress and DNA damage in sensitivity-related illnesses. Life Science. 145: 27-33.
16.   Hao S, Hu J, Song S, Huang D, Xu H, Qian G, Gan F and Huang K (2016) Selenium alleviates aflatoxin B1-induced immune toxicity through improving Glutathione Peroxidase 1 and selenoprotein S expression in primary porcine splenocytes. Journal of Agricultural Food Chemistry. 64: 1385-1393.
17.   Havenstein GB, Ferket PR and Qureshi MA (2003) Carcass composition and yield of 1957 versus 2001 broilers when fed representative 1957 and 2001 broiler diets. Poultry Science. 82: 1509-1518.
18.   Ichimura Y, Habuchi T, Tsuchiya N, Wang L, Oyama C, Sato K, Nishiyama H, Ogawa O and Kato T (2004) Increased risk of bladder cancer associated with a glutathione peroxidase 1 codon 198 variant. Journal of Urology. 172: 728-732.
 
19.   Jablonska E, Gromadzinska J, Peplonska B, Fendler W, Reszka E and Krol MB (2015) Lipid peroxidation and glutathione peroxidase activity relationship in breast cancer depends on functional polymorphism of GPX1. BMC Cancer. 15: 657-662.
20.   Kalkan G, Seckin HY, Benli I, Akbaş A, Bas Y and Karakus N (2015) Relationship between manganese superoxide dismutase (MnSODAla-9Val) and glutathione peroxidase (GPx1 Pro 197 Leu) gene polymorphisms and alopecia areata. International Journal of Clinical Experimental Medicine. 8: 33-40.
21.   Kidir V, Uz E, Yigit A, Altuntas A, Yigit B, Inal S, Uz E, Sezer MT and Yilmaz HR (2016) Manganese superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase gene polymorphisms and clinical outcomes in acute kidney injury. Renal Failure. 38: 372-377.
22.   Korber B )2000( HIV Signature and Sequence Variation Analysis. Computational Analysis of HIV Molecular. Sequences, Chapter 4, pages 55-72. Allen G. Rodrigo and Gerald H. Learn, eds. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
23.   Li GZ, Liang XF, Yao W, Liao WQ and Zhu WF (2008) Molecular characterization of glutathione peroxidase gene from the liver of silver carp, bighead carp and grass carp.  BMP Reports. 41(3): 204-209.
24.   Librado PR and Rozas J (2009) DnaSP v5: software for comprehesive analysis of DNA polymorphism data. Journal of Bioinformatics. 25: 1451-1452.
25.   Mandal S, Yadav S, Yadav S and Nema RK (2009) Antioxidants: a review. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 1: 102-104.
26.   Mao J, Vanderlelie J, Perkins AV, Redman CW, Ahmadi KR and Rayman MP (2016) Genetic polymorphisms that affect selenium status and response to selenium supplementation in United Kingdom pregnant women. American Journal of Clinical Nutrition. 103: 100-106.
27.   Margis R, Dunand C, Teixeira FK and Margis-Pinheiro M (2008) Glutathione peroxidase family – an evolutionary overview. FEBS Journal. 275: 3959-3970. 
28.   Najafi M, Ghasemi H, Roustazadeh A and Farajollahi M (2014) Lack of association between glutathione peroxidase1 (GPx1) activity, Pro198Leu polymorphism and stenosis of coronary arteries: A population-based prediction. Meta Gene. 2: 722-729.
29.   Namakparvar R, Shariatmadari F and Hossieni SH (2014) Strain and sex effects on ascites development in commercial broiler chickens. Iranian Journal of Veterinary Research. 15(2): 116-121.
30.   Nei M and Kumar S (2000) Molecular evolution and phylogenetics. Oxford; New York: Oxford University Press.
31.   Ngandu NK, Scheffler K, Moore P, Woodman Z, Martin D and Seoighe C (2008) Extensive purifying selection acting on synonymous sites in HIV-1 Group M sequences. Virology Journal. 5: 1.
32.   Petersen G and Seberg O (2003) Phylogenetic analyses of the diploid species of Hordeum (Poaceae) and a revised classification of the genus. Systematic Botany. 28: 293-306.
33.   Phuphuakrat A and Auewarakul P (2003) Heterogeneity of HIV-1 Rev response element. AIDS Research and Human Retroviruses. 19: 569-574.
34.   Sabet EE, Salehi Z, Khodayari S, Zarafshan SS and Zahiri Z (2014) Polymorphisms of glutathione peroxidase 1 (GPX1 Pro198Leu) and catalase (CATC-262T) in women with spontaneous abortion. Systems Biology in Reproductive Medicine. 60: 304-307.
35.   SattinG, Bakiu R, Tolomeo AM, Carraro A, Coppola D, Ferro D, Patarnello T and Santovito G (2015) Characterization and expression of a new cytoplasmic glutathione peroxidase 1 gene in the Antarctic fish Trematomus bernacchii. Hydrobiologia. 761: 363.
36.   Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipski A and Kumar S (2013) MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0. Molecular Biology and Evolution. 30(12): 2725-2729.
37.   Tamura T, McMicken HW, Smith CV and Hansen TN (1997) Gene structure for mouse glutathione reductase, including a putative mitochondrial targeting signal. Biochemical and Biophysical Research Communications. 237: 419-422.
38.   Vernet P, Rigaudiere N, Ghyselinck N, Dufaure JP, Drevet JR (1996) In vitro expression of a mouse tissue specific glutathione-peroxidase-like protein lacking the selenocysteine can protect stably transfected mammalian cells against oxidative damage. Biochemistry and Cell Biology. 74(1): 125-131.
39.   Wingler KBöcher MFlohé LKollmus HBrigelius-Flohé R (1999) mRNA stability and selenocysteine insertion sequence efficiency rank gastrointestinal glutathione peroxidase high in the hierarchy of selenoproteins. European Journal of Biochemistry. 259(1-2): 149-57.
40.   Yamashita Y, Yabu T, Touhata K and Yamashita M (2012) Purification and characterization of glutathione peroxidase 1in the red muscle of Pacific bluefin tuna Thunnus orientalis. Fish Science. 78: 407-413.
41.   Zhang C, Fan X, Yu HQ, Zhang HQ, Wang XL and Zhou YH (2009) Phylogenetic analysis of questionable tetraploid species in Roegneria and Pseudoroegneria (Poaceae: Triticeae) inferred from a gene encoding plastid acety1-CoA carboxylase. Biochemical Systematics and Ecology. 37: 412-420.
42.    Zhang JX, Wang ZM, Zhang JJ, Zhu LL, Gao XF and Chen SL (2014) Association of glutathione peroxidase-1 (GPx1) rs1050450 Pro198Leu and Pro197Leu polymorphisms with cardiovascular risk: a meta-analysis of observational studies. Journal of Geriatric Cardiology. 11(2): 141-50.