نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، تخصص: تغذیه و مدیریت دام/ نشخوارکنندگان

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی اثر استفاده از تفاله شیرین‌بیان سیلو شده با خرمای ضایعاتی بر فراسنجه‌های تخمیری شکمبه، فراسنجه‌های خونی و تولید پروتئین میکروبی با چهار رأس بز نر رایینی در قالب طرح چرخشی در چهار دوره 21 روزه انجام شد. تفاله شیرین بیان با سطوح صفر، پنج، 10 و 15 درصد از خرمای ضایعاتی بدون هسته مخلوط و به مدت 45 روز در بشکه‌هایی با گنجایش 40 لیتر سیلو گردید. چهار جیره آزمایشی شامل (1) جیره شاهد (دارای 20 درصد سیلاژ تفاله شیرین‌بیان بدون خرمای ضایعاتی) و (2) جیره‌ دارای 20 درصد سیلاژ تفاله شیرین بیان محتوی پنج درصد خرما ضایعاتی، (2) جیره‌ دارای 20 درصد سیلاژ تفاله شیرین بیان محتوی 10 درصد خرما ضایعاتی و (4) جیره‌ دارای 20 درصد سیلاژ تفاله شیرین بیان محتوی 15 درصد خرمای ضایعاتی بود. سیلو کردن تفاله شیرین‌بیان با خرما موجب افزایش معنی‌داری ماده خشک گردید و با افزایش مقدار خرمای ضایعاتی، نقطه فلیگ سیلاژ به طور خطی افزایش یافت (05/0>P). جمعیت گونه‌های پروتوزوآی سلولولیتیک در مایع شکمبه، غلظت تری-گلیسیرید، آلبومین و کراتینین خون به صورت معنی‌داری افزایش یافت (05/0>P). میانگین دفع کل مشتقات پورینی در بز‌های تغذیه شده با جیره دارای سیلاژ با 10 و 15 درصد خرما بیشتر از جیره شاهد بود (05/0>P). کمترین میزان تولید پروتئین میکروبی در بز‌های تغذیه شده با جیره دارای سیلاژ تفاله شیرین بیان بدون خرمای ضایعاتی مشاهده گردید (05/0>P). بنابراین نتیجه‌گیری می شود که می‌توان از تفاله شیرین‌بیان سیلو شده با خرمای ضایعاتی به عنوان ماده خوراکی با ارزش در تغذیه دام استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chemical composition of ensiled licorice with different levels of wasted date and its feeding effect on digestibility and nitrogen balance in Rayeni goat

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Taheri 1
 • Reza Tahmasbi 2
 • Mohammad mehdi Sharifi Hosseini 3
 • Omid Dayani 4

1 Faculty of Agriculture Shahid Bahonar University of Kerman, 76169-133 Kerman, Iran

2 Department of Animal Science College of Agriculture Shahid Bahonar University of Kerman Kerman, Iran

3 Faculty of Agriculture Shahid Bahonar University of Kerman, 76169-133 Kerman, Iran

4 Faculty of Agriculture Shahid Bahonar University of Kerman, 76169-133 Kerman, Iran

چکیده [English]

The effect of feeding ensiled licorice pulp with different levels of wasted date was investigated on ruminal fermentation parameters, blood parameters and microbial protein synthesis on four male mature Raeini goats. The experiment was designed as a 4×4 Latin square design with four 21 days periods. Licorice pulp was mixed with 0, 5, 10 and 15 percent of wasted date without stone and ensiled in 40 L containers for 45 days. Experimental diets were: 1) control (20% ensiled Licorice pulp without wasted date, 2) 20% ensiled licorice pulp with 5% wasted date, 3) 20% ensiled licorice pulp with 10% wasted date and 4) 20% ensiled licorice pulp with 15% wasted date. The results showed that ensiling licorice pulp with different levels of wasted date significantly increased DM and fleig point linearly (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • by-product
 • Feed additive
 • Protozoa
 • purine derivatives
 • rumen parameters
 1. اسماعیلی جامی ی، فروغی ع، ابراهیمی خرم آبادی ا، عبدی تازیک س و شمس آبادی م (1391) بررسی اثر جایگزینی کاه گندم با مقادیر مختلف کاه زیره برفراسنجه­های شکمبه­ای و خونی بره­های نر مغانی. همایش علمی و کاربردی استفاده از پسماند­های کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره غذایی دام، طیور و آبزیان. تبریز
 2. امانی م، ستوده قالیباف ر، مستوفی ن و کاشانی چ (1381) استخراج مطلوب گلیسیریزیک از ریشه شیرین­بیان. تکنولوژی. 3 (4): 580- 376.
 3. بیاتی زاده ج (1390) مطالعه تاثیر استفاده از خرمای ضایعاتی بر فراسنجه­های تخمیر، متابولیسم نیتروژن و عملکرد گوسفند نژاد کرمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 4. پاسندی م، کمالی ر، کاویان ع (1391) استفاده از ملاس چغندرقند به منظور بهبود تخمیر سیلاژ ساقه و برگ ذرت شیرین. نشریه علوم دامی. 25 (2): 32 – 27.
 5. دهقانی م ر، ضمیری م ج، روغنی ا و بنی هاشمی ض (١٣٨٣) گوارش پذیری تفاله شیرین بیان ( Glycyrrhiza Glabral ) فراوری شده با قارچ Pleurotus Sagor Caju، علوم وفنون کشاورزی و منایع کشاورزی، 119-113.
 6. شاکری پ، ریاسی ا، علیخانی م، قربانی غ و فضایلی ح (1390) بررسی اثرات تغذیه سیلاژ محصول فرعی پسته بر سنتز پروتئین میکروبی و عملکرد کلیه­ها در گوساله­های نر پرواری هلشتاین، پژوهش­های علوم دامی. 21 (3): 110- 67.
 7. شکرانی م (1387) بکارگیری خوراکهای غیر معمول از پسمانده­های کشاورزی و دامی در تغذیه دام و طیور، خبرنامه فناوری نوین کشاورزی.
 8. طباطبائی م، میرزایی آ،  یعقوب­فر س و ساکی آ (1387) برسی ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم و انرژی­زایی تفاله شیرین بیان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام.
 9. طمهورث پور، م. و طهماسبی، ع. (1386). ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ص ص.  173- 166.

10. ضمیری م ج و ایزدی فر ج (1373) بررسی ارزش غذایی تفاله شیرین بیان برای گوسفند، مجله تحقیقات کشاورزی ایران. تحقیقات کشاورزی. 1 (1): 66- 49.

11. غیاثی س ا، ولی زاده ر و ناصریان ع ع (1395) اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال. پژوهش های علوم دامی ایران. 1(8):1-17.

12. قاسمی ا و مهدی زاده م (1387). بررسی خصوصیات سیلویی تفاله لیمو ترش با افزودن خرمای ضایعاتی به عنوان خوراک دام، سومین کنگره ملّی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی، اصفهان.

13. کرمشاهی ا، مجزی خ، دیانی ا، طهماسبی رو خضری ا (1396) تأثیر تغذیه سیلاژ خارشتر و ضایعات خرما بر مصرف ماده خشک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه­های خونی در گوسفند. پژوهشهای تولیدات دامی شماره 16: 110-103

14. میرزایی ع، جعفری ه و ورمقانی ص (1387) اثر استفاده از تفاله شیرین بیان در جیره غذایی بره­های پرواری کردی، سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید­شونده در کشاورزی ایران، اصفهان.

15. AOAC (2005) Association of official analytical chemists 1990 Official methods of analysis, Fourteen Edition. AOAC, Washington, DC.

16. Chen X B and Gomes MJ (1992) Estimation of microbial protein supply to sheep and cattle based on urinary excretion of purine derivatives - An overview of the technical details. Rowett Research Institute. University of Aberdeen (UK).

17. Dayani. O., Dadvar, P., Afsharmanesh M.  (2011) Effect of dietary whole cottonseed and crude protein level on blood parameters and performance of fattening lambs. Small ruminant research 97:48-54.

 1. 18.  Denek N and Can A (2006) Feeding value of wet tomato pomace ensiled with wheat straw and wheat grain for Awassi sheep. Small Ruminant Research65: 260-265.

19. Guney M, Demirel M, Celik S, Yunus B and Taner L (2007) Effects of urea, molasses and urea plus molasses supplementation to sorghum silage on the silage quality, in vitro organic matter digestibility and metabolic energy contents. Journal Biology Science 7: 401-404.

20. Khalili H and Huhtanen P (2002) Effect of casein infusion in the rumen, duodenum or both sites on factors affecting forage intake and performance of dairy cows fed red clover-grass silage. Journal of Dairy Science 85: 909-918.

21. Limaa R, Daza RF, Castrob BA and Hoedtkec SV (2011) Multifactorial models to assess responses to sorghum proportion, molasses and bacterial inoculant on in vitroquality of sorghum–soybean silages. Animal Feed Science and Technology 164 (3- 4): 161-173.

22. McDonald PA, Henderson R and Heron SJE (1991) The Biochemistry of Silage (2nded). United Kingdom: Chalcombe Publication, Marlow, Bucks, UK. , pp. 167. 183.

23. Ogimoto K and Imai S (1981) Atlas of Rumen Microbiology. Japan Scientific Press, Tokyo, Japan

24. Polan, CE, Stieve, DE and Garrett JL (1998) Protein preservation and ruminal degradation of ensiled forage treated with heat, formic acid, ammonia, or microbial inoculant.  Journal of Dairy Science, 81(3): 765-776.

25. Russell JB and Rychlik JL )2001) Factors that alter rumen microbial ecology. Journal. Dairy Science 292: 1119-1122.

Van Soest PJ and Lewis BA (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74: 3583- 359.