نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارسناش مسئول شورای فنی پروتئین

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیفات کشاورزی شهرکرد

3 عضو هیئت علمی پردیس ابو ریحان دانشگاه تهران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده

در این تحقیق پارامترهای مربوط به صفات تولید، تولیدمثل، مدیریت و اقتصادی حاصل از رکوردگیرهای، تعداد هفت گله با 600 رأس گوسفند کردی در طول یک چرخه تولید سالانه در سیستم روستایی استفاده شد. ضرایب اقتصادی صفات با استفاده از سه گرایش حداکثر سود، درآمد به هزینه و حداقل هزینه برآورد گردید. نتایج نشان داد که متوسط سود (خالص) به ازای هر رأس میش در هر سال، نسبت درآمد (کل سود) به هزینه و نسبت هزینه به درآمد برای این سیستم به ترتیب 3211391 ریال، 40/1 و713/0 بود. به طور متوسط هزینه‌های تغذیه و پرورش به ترتیب 64 و 20 درصد از کل هزینه‌ها را شامل شدند. در گرایش حداکثر سود متوسط ضرایب اقتصادی مطلق (نسبی) صفات به صورت، (102/1) 139/7550 ریال برای زنده‌مانی میش، (114/1) 49/7630 ریال برای میزان آبستنی، (047/1) 632/7172 ریال برای فراوانی بره‌زایی، (952/0) 575/6520 ریال برای میزان بره­زایی، (164/1) 592/7969 ریال برای زنده‌مانی بره تا شیرگیری، (19/1) 719/8150 ریال برای زنده‌مانی بره تا یک سالگی، (1) 356/6848 ریال برای وزن بره‌ها در زمان فروش، (381/0-) 2610- ریال برای وزن میش بودند. در گرایش درآمد به هزینه متوسط ضرایب اقتصادی صفات ذکر شده به ترتیب 677/0، 683/0، 646/0، 592/0، 711/0، 726/0، 566/0، 239/0- برآورد شدند. حساسیت ضرایب اقتصادی صفات نسبت به تغییر در هزینه نهاده‌ها کم ولی نسبت به تغییر قیمت تولیدات حساسیت بیشتری نشان دادند. چون پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق نماینده  شرایط مدیریتی و آب و هوایی استان ایلام می­باشد، پیشنهاد می­شود از این ضرایب برای طراحی شاخص انتخاب مناسب گوسفند کردی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of economic weights for production and reproduction traits of Kordi sheep in village system

نویسنده [English]

 • farahnaz jamshidizad 1

چکیده [English]

In this study production, reproduction, management and economic parameters obtained from 7 flocks with 600 head of native sheep were used during annual cycle of production in village systems. The economic values of traits were estimated using maximizing profit, revenue per cost and minimizing cost method. The results showed that the average profit per sheep per year, revenue per cost ratio and cost per revenue ratio for this system were 3,211,391Rials, 1.40 and 0.713, respectively. Feeding and husbandry costs represented about 64% and 20% of total cost, respectively. In maximizing profit method, average economic values (relative) of traits were 7,550.139 (1.102) Rials for survival rate, 7,630.49 (1.1143) Rials for conception rate, 7,172.632 (1.0475) Rials for lambing frequency, 6,520.575 (0.95228) Rials for lambing rate, 7,969 (0.9164) Rials for lamb survival rate to weaning, 8,150.719 (1.1903) Rials for kid survival rate to yearling, 6,847.3565 (1.00) Rials for lamb live weight at sale, -2610 (-1.93) Rials  for body weight of sheep. In revenue per cost method the average economic values of aforementioned traits in all systems were 0.677, 0,683, 0.646, 0.592, 0.711, 0.726, 0.566, -0.293 respectively. The sensitivity of economic values to changes in prices of input parameters was low and to changes of prices in output parameters was high. Since the input parameters used in this study were collected from a wide range of management and climates conditions, estimated economic values could be used for designing the appropriate selection index for Kordi sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breeding objective
 • Economic values
 • Kordi sheep
 • Lambing rate
 • Village System
 1. Abdollahy  HO, Hasani SA, Zerehdaran SA, Shadparvar AA and Mahmoudi BE (2012) Determination of economic values  for some important traits inMoghani sheep. Small Ruminant Research. 105: 161– 169.
 2. Ali Saghi DA (2016) the effects of genetic and non genetic factors on survival and iongevity of kourdi lambs from birth to yearling. َAnimal science journal (pajouhesh & sazandegi).112: 65-78( In Persian )
 3. Bagheri Mo (2002) estimated the economic values of some economically important traits in Lori-Bakhtiari sheep. Master's thesis.Faculty of Agricultural Sciences. Sari-Mazandaran University. 55. (In Persian)
 4. Bett RC, Kosgey IS, Bebe BO and Kahi AK (2007b) Breeding goals for th kenydual purpose gots. II. Estimation of economic values for production and fuctional traits. Trop. Animal Helth Prod. 39: 467-475.
 5. Haghdoost AD, Shadparvar AA, Beigi Nasiri MO and Fayaz JA (2012) Estimates of economic values for traits of Arabic sheep in village system. Small Ruminant Research. 80: 91–94.
 6. Kosgey IS, Van Arendonk AM and Baker RL (2004) Economic values for traits in breeding objectives for sheep in the tropics. Livest. Prod. Sci. 88: 143-160.
 7. Lavvaf A, Zandi MB and Noshari AL (2014)  Estimation of Economic Values of Productive Traits in Taleshi Sheep of Iran. J. Iranian Journal of Applied Animal Science. 4(3): 527-530.
 8. Mousazadeh LE, SHadparvar AA and Eskandarinasab MP (2012) Estimation of economic values for production and reproduction traits of Afshari sheep in rurul sestem. j. Research Journal of Anima Science . 22(2):44-35. (In Persian)
 9. Ponzoni RW (1988) The derivation of economic values combining different ways- an example with Australian Merino sheep. J. Animal. Breed. Genet. 105: 143-153
 10. Van Arendok AM (1991) Use of profit equations to determine relative economic value of daiy cattle herd life and production from field data. J. Dairy Sci. 74: 1101-1107.
 11. Vatankhah M (2005) Defining a proper breeding scheme for Lori-Bakhtiari  sheep under village  system. Ph.D. Thesis. University of Tehran, Iran.
 12. Vatankhah MA, Talebi  MA and Bagheri MO (2010). A Comparison of Breeding Objective of Native Black Goat in Different Rearing Systems 1. The Performance of Traits and Cost-Profit Analysis. Iranian Journal of Animal Science. 41(2):163-171. ( In Persian)
 13. Wolfova M and Nitter G (2004) Relative economic weight of maternal versus direct traits in breeding schemes. Livest. Prod. Sci. 88:117–127.