نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی ، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 هیات علمی دانشگاه زابل، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ ژنومیکس و انتخاب ژنومیک/ مکان‌یابی ژنی

3 دانشیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 استادیار ژنتیک و اصلاح دام، پژوهشکده دامهای خاص، دانشگاه زابل، زابل، ایران

5 استادیار پژوهشی ژنتیک و اصلاح نژاد دام، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسه مدل­های مختلف برای برآورد پارامترهای ژنتیکی مستقیم و مادری و همچنین برآورد روند ژنتیکی برای صفات وزن بدن گوسفند کردی شمال خراسان انجام شد. از رکوردهای وزن تولد (7345 رکورد)، وزن سه (5905 رکورد)، شش (5294 رکورد)، نه (3800 رکورد) و یکسالگی (3863 رکورد) در طی سال­های 1368 تا 1391 که توسط مرکز اصلاح نژاد شهرستان شیروان جمع­آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مختلف با شش مدل دام و نرم­افزار ThrGibbsf90انجام گرفت. بهترین مدل با استفاده از معیار انحراف اطلاعات (DIC) انتخاب شد. وراثت­پذیری مستقیم صفات وزن تولد، سه، شش، نه و یکسالگی به ترتیب (0007/0±)172/0، (0007/0257/0، (0006/0351/0، (0007/0120/0 و (0009/0131/0 بودند.اثر ژنتیکی مادری برای صفات وزن تولد، سه و شش ماهگی معنی­دار بود (01/0P<) و نسبت واریانس محیط دائمی مادری به واریانس فنوتیپی از 055/0 (یکسالگی) تا 186/0 (تولد) متفاوت بود. اگر­چه مقادیر وراثت­پذیری مادری وزن بدن در سنین بیشتر از وزن تولد کمتر بود، ولی برازش اثرات تصادفی مادری (ژنتیک افزایشی و محیطی دائمی مادر) در مدل دام سبب برآورد دقیق­تر پارامترهای ژنتیکی صفات مورد بررسی گردید. روند فنوتیپی صفات وزن تولد، سه، شش، نه و یک سالگی به ترتیب 4/8، 6/74، 3/8، 3/54 و 25/78 گرم در سال و روند ژنتیکی مستقیم برای این صفات به ترتیب 07/0-، 2/14، 9/21-، 7/13 و 9/24 گرم در سال برآورد شد. بنابراین، نتایج برآوردهای بیزی نشان داد که قابل اعتمادتر از روش­های آماری مرسوم هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameters and trends for body weight traits in age’s birth to yearling in Kurdi sheep of North Khorasan

نویسندگان [English]

 • Mohadeseh Namvar 1
 • Gholam Reza Dashab 2
 • Mohammad Rokouei 3
 • Hadi Faraji Arogh 4
 • Davoud Ali Saghi 5

1 MSc. of Animal Breeding, Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran

2 Assistant Professor of genetic and Animal Breeding, Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran.

3 Associate professor of Genetic and Animal Breeding, Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran

4 Assistant professor of Genetic and Animal Breeding, Research Center of Special Domestic Animals, University of Zabol, Zabol, Iran

5 Assistant Researcher of Genetic and Animal Breeding, Agricultural and Neutral Resource Center, Khorasan Razavi, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

This study was performed to compare different models for estimation of direct and maternal heritability and also for obtaining of genetic trend for body weight traits in Kurdi sheep of North Khorasan. The records of body weight in birth (BW, 7345 records), 3-month (3W, 5905 records), 6-month (6W ,5294 records), 9-month (9W, 3800 records) and 12-month (12W, 3863 records) weight that collected during 1990 to 2013 by Sheep Breeding Station of Shirvan were used. Estimation of genetic parameters for different traits by using of six animal models was carried out by ThrGibbsf90 software. The most suitable model for each trait was determined based on Deviance Information Criterion (DIC). The estimates of direct heritability for BW, 3W, 6W, 9W and 12W traits were 0.172± 0.0007, .0.257± 0.0007, 0.351± 0.0006, 0.120± 0.0007 and 0.131± 0.0009, respectively. In this study, the material genetic effect was significant for BW, 3W and 6W traits (P<0.01) and proportion of maternal permanent environmental variance to phenotypic variance was varied from 0.055 (12W) to 0.186 (BW). Although estimated heritability of maternal effects for body weight was lower in older ages, the result of this study showed that including maternal effects (maternal genetic and permanent environmental effect) in the statistical model could lead to more accurate estimation of genetic parameters for growth traits in all ages. The phenotypic trend for BW, 3W, 6W, 9W and 12W were 8.4, 74.6, 8.3, 54.3, 78.3 gr/year, respectively and direct additive genetic trend for mentioned traits were -0.07, 14.2, -21.9, 13.7, 24.9 gr/year, respectively. Therefore, the results of bayesian analysis are more reliable than convientioal statistical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Animal model
 • Bayesian estimation
 • heritability
 • Maternal effect
 • Model fitting
 1. Abbasi MA, Abdollahi-Arpanahi R, Maghsudi A, Vaez Torshizi R and Nejati-Javaremi A (2012) Evaluation of models for estimation of genetic parameters and maternal effects for early growth      traits of Iranian Baluchi Sheep. Small Ruminant Research. 104: 62-69.
 2. Baneh H, Hafezian SH, Rashidi A and Gholizadeh M (2010) Estimation of genetic parameters of body weight traits in Ghezel sheep. Asian-Aust. Journal of Animal Science.23: 149-153.
 3. Berg A, Meyer R and Yu J (2004) Deviance information criterion for comparing stochastic volatility models. Journal of Business and Economic Statistics. 22: 107-120.
 4. Farhangfar H, Saghi DA and Fathi Nasri MH (2008) Analysis of some environmental factors for growth parameters obtained from Gompertz nonlinear model in Kurdi sheep breed of Iran. Journal of Dairy      Science. Vol. 91, Supplement 1, p. 202. (Abstract).
 5. Firozee Maywan A (2008) Estimation of genetic parameters of growth traits in Kordi sheep with random regression model. MS.c Thesis. College of Agriculture. University of Zabol. (In Persian)
 6. Ghafouri-kesbi F and Eskandarinasab MP (2008) An evaluation of maternal influences on growth traits: The Zandi sheep breed of Iran as an example. Journal of Animal Feed. Science. 17: 519-529.
 7. Ghavihossein-zadeh N (2012) Bayesian estimates of genetic changes for body weight traits of      Moghani sheep using Gibbs sampling. Tropical Animal Health and Production. 44: 531-536.
 8. Ghavihossein-zadeh N and Ardalan, M (2010) Estimation of genetic parameters for body weight      traits and litter size of Moghani sheep, using a Bayesian approach via Gibbs sampling. Journal of Agricultural Science. 148: 363-370.
 9. Gowane GR, Chopra A, Prakash V and Arora AL (2010) Estimates of (co)variance components and genetic parameters for body weights and first greasy fleece weight in Malpura sheep. Livestock      Production Science. 131: 94-101.
 10. Jasouri M, lijani SA, Talebi R and Hasanzadeh Seyedi A (2013) nfluence of maternal effects on estimation of genetic parameters of growth traits in Ghezel sheep using bayesian via Gibbs sampling technique. Iranian Journal of Animal Science Research. 24(1): 20-28. (In Persian)
 11. Kargar N, Abbasi MA and Shafiei M (2013) Estimation of genetic parameters and trends for some economic traits in Kermani sheep. Applied Animal Science Research Journal. 12:11-22. (In Persian)
 12. Kargar N, Moradi Shahre Babak M, Moravej H, Rokoie M (2006) The estimation of genetic parameters      for growth and wool traits in Kermani sheep. Pajouhesh & Sazandegi. 73: 88-95. (In Persian)
 13. Kheirabadi K, Alijani S, Rafat SA and Moghaddam GH (2014) Comparison of Two different statistical methods in estimation of (co)variance components of milk production traits of Iranian Holstein cows. Journal of Ruminant Research. 1(4): 127-142. (In Persian)
 14. Latifi M, Alijani S, Taghizadeh A and Moghaddam GH (2013) Estimation of genetic parameters for growth traits in Mehrabani sheep. Animal science Research. 24(2): 88-95. (In Persian)
 15. Maxa J, Noreberg E, Berg P and Pedersen J (2007) Genetic parameters for growth traits and litter size in Danish Texel, Shropshire, Oxford Down and Suffolk. Small Ruminant Research. 68: 87-91.
 16. Miraei-Ashtiani SR, Seyedalian SA. R and Moradi Shahrbabak M (2007) Variance components      and hertabilities for body weight traits in Sangsari sheep, using univariate and multivariate animal models. Small Ruminant Research. 73: 109-114.
 17. Misztal I, Tsuruta S, Lourenco D, Aguilar I, Legarra A and Vitezica Z (2014) Manual for BLUPF90 family of programs. Available at http://nce.ads.uga.edu/wiki/lib/exe/fetch.php?media=blupf90_all2.pdf. University of Georgia, Athens. USA.
 18. Mohammadi Y, Moradi Shahre Babak M and Sadeghi M (2011) Estimation of genetic, phenotypic and environmental trends of growth traits in Zandi sheep. Modern Genetics. 2(6): 49-57. (In Persian)
 19. Mohammadi Y, Rashidi A, Mokhtari MS and Esmailizadeh AK (2010) Quantitative genetic analysis of growth traits and kleiber rations in Sanjabi sheep. Small Ruminant Research. 93: 83-93.
 20. Mohammadi Y, Setaei Mokhtari M and Bahrami AM (2008) Estimation of genetic and environmental trends of some growth traits in Kordi sheep. Modern Genetics. 3(4): 29-36. (In Persian)
 21. Naghavian S, Hasani S, Ahani Azari M, Khan Ahmadi AR and Saghi DA (2015) Estimation of Genetic and Phenotypic Trends for Some Growth Traits in Shirvan Kordi Sheep. Research on Animal Production.      6(12): 145-151. (In Persian)
 22. Ozder M, Sezenler T, Onal AR and Ceyhan A (2009) Genetic and non-genetic parameter estimates for growth traits in Turkish Merino lambs. Journal of Animal and Veterinary Advances.8(9): 1729-1734.
 23. Prince LL, Gowane GR, Chopra A and Arora AL (2010) Estimates of (co)variance components and genetic parameters for growth traits of Avikalin sheep. Tropical Animal Health and Production. 42(6): 1093-1101.
 24. Rashedi Dehsahraei A, Fayazi J, Vatankhah M and Beige nasiri MT (2013) Estimation of (Co) variance components and genetic parameters for growth traits in Lori–Bakhtiari lambs using a Bayesian      approach via Gibbs sampling. Journal of Ruminant Research. 1(2): 109-127. (In Persian)