نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان‌ـ‌ایران

2 دانشجوی دکتری تغذیۀ طیور، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان‌‌ـ‌ایران

3 استادیار، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی،کرج‌ـ‌ایران

چکیده

به‌منظور تعیین مناسب‏ترین سطح لیزین هضم‌شدنی ایلئومی استاندارد‌شده در مرحلۀ رشد (49-28 روزگی) بوقلمون‏های نر گوشتی، 160 قطعه بوقلمون در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار (هشت سطح لیزین هضم‌شدنی ایلئومی استاندارد‌شده، 15/1 (جیرۀ پایه)، 225/1، 3/1، 375/1، 45/1، 525/1، 6/1، و 675/1 درصد) در چهار تکرار و پنج قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شدند. افزایش سطوح لیزین هضم‌شدنی باعث افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی گردید. گروه آزمایشی حاوی 6/1 درصد لیزین هضم‌شدنی، بیشترین افزایش وزن بدن و کمترین ضریب تبدیل غذایی را داشت که با جیرۀ پایۀ (15/1 درصد لیزین هضم‌شدنی) تفاوت معنی‏داری نشان داد (05/0P<). با برازش مدل‏های رگرسیون خط شکسته، منحنی درجۀ دو، و خط شکستۀ درجۀ دو میزان نیاز لیزین هضم‌شدنی، به‏ترتیب برای افزایش وزن بدن 11/0 ± 47/1، 04/0 ± 57/1 و 05/0 ± 49/1 درصد تخمین زده شد. نیاز لیزین هضم‌شدنی بااستفاده از مدل‏های فوق برای بهترین ضریب تبدیل غذایی به‌ترتیب 17/0 ± 57/1، 02/0 ± 61/1، و 08/0 ± 59/1 درصد تعیین شد. باتوجه به نتایج تحقیق حاضر، نیاز لیزین هضم‌شدنی بوقلمون‏های نر گوشتی در دورۀ رشد برای افزایش وزن بدن در دامنۀ 47/1 تا 57/1 و برای ضریب تبدیل غذایی در دامنۀ 57/1 تا 61/1 درصد توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of standardized ileal digestible lysine requirement in growing turkey poults by different statistical methods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Shahir 1
  • Afshin Heidariniya 2
  • Hamidreza Taheri 1
  • Abdollah Hoseini 3

1 Assistant Professor, Department of animal science, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Ph.D student of poultry nutrition, Department of Animal Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Assistant Professor, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

چکیده [English]

In order to determine the appropriate standardized ileal digestible (SID) lysine requirement in growing
male turkey poults (28-49 day of olds), one hundred sixty birds were used in a completely randomized
design with eight treatments (8 levels of SID lysine: 1.15 (basal diet), 1.225, 1.3, 1.375, 1.45, 1.525, 1.6,
1.675 percent) in 4 replicates of 5 birds. Increasing of SID lysine levels increased body weight gain and
decreased feed conversion ratio. Dietary treatment of 1.6 percent SID lysine had the highest body weight
gain and the lowest FCR compared to the basal diet (P<0.05). By using of broken line-linear ascending,
quadratic polynomial and broken line- quadratic ascending models, SID lysine requirements for weight
gain were 1.47±0.11, 1.57±0.04 and 1.49±0.05 and for FCR were 1.57±0.17, 1.61±0.02 and 1.59±0.08,
respectively. In conclusion, SID lysine requirements for body weight gain ranged between 1.47 to 1.57
and for FCR between 1.57 to 1.61 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broken line linear ascending
  • broken line quadratic ascending
  • lysine
  • Standardized ileal digestible
  • Quadratic polynomial
  • turkeys