نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه‌ـ‌ایران

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه‌ـ‌ایران

3 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان‌ـ‌ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیرات سطوح متفاوت گیاه کاسنی و مس بر عملکرد و کلسترول زرده در مرغ‏های تخم‏گذار انجام شد. تعداد 324 قطعه مرغ تخم‏گذار سویه‏های لاین  w-36از 38 تا 50 هفتگی در قالب طرح بلوک‏های کاملاً تصادفی با نه تیمار، سه تکرار، و 12 قطعه در هر تکرار به‌مدت 12 هفته بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، چهار سطح سولفات مس (150، 200، 250، و 300 میلی‏گرم در کیلوگرم جیرۀ غذایی) و چهار سطح کاسنی (15، 20، 25، و 30 درصد جیرۀ غذایی) بود. نتایج نشان داد که میانگین کلسترول سرم و زردۀ تخم‌مرغ در تیمارهای مس و کاسنی از تیمار شاهد کمتر بود (05/0P<). در تیمار 300 میلی‏گرم مس، کلسترول سرم و زردۀ تخم‏مرغ کمتر بود (05/0P<)، ولی وزن تخم‌مرغ و درصد تولید در مقایسه با شاهد کمتر و ضریب تبدیل غذا بیشتر بود (05/0P<). درصد تولید در تیمار 25 و 30 درصد کاسنی در مقایسه با تیمار شاهد کمتر بود (05/0P<). در تیمارهای سطوح گوناگون کاسنی، رنگ زرده در مقایسه با تیمار شاهد و مس بیشتر بود (05/0P<). با‌توجه به نتایج تحقیق حاضر، مقادیر 150 میلی‏گرم مس در کیلوگرم جیره یا 15 درصد کاسنی در جیره برای کاهش کلسترول زردۀ تخم‏مرغ توجیه‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of different levels of copper and cichorium intybus on egg yolk cholesterol content and performance of laying hens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vahid Kimiaeitalab 1
  • Shahab Ghazi 2
  • Sara Mirzaie Goudarzi 3

1 Postgraduate of Master Science, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Assistant professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the effects of various levels of cichorium intybus and
copper on performance and egg yolk cholesterol. Total of 324 layer hens (Hy-Line W-36) were used in a
randomized complete blocks with nine treatments, three replications of 12 birds in each from 38 to 50
weeks of age. Experimental diets include control, four levels of copper (150, 200, 250 and 300 mg/kg)
and four levels of cichorium intybus (15, 20, 25 and 30 percent of diet). Different levels of cichorium
intybus and copper significantly decreased serum and yolk cholesterol than control. The level of 300
mg/kg copper significantly reduced serum and yolk cholesterol but significantly decreased egg weight,
egg production and increased feed conversion ratio compared to control. Levels of 25 and 30 percent of
cichorium intybus significantly decreased egg production than control treatment. Yolk color improved by
different levels of cichorium intybus than control and copper levels. In conclusion, the best result for
lower yolk cholesterol were achieved by those laying hens fed a diet with 150 mg/kg copper of diet or 15
percent of cichorium intybus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cichorium intybus
  • Copper
  • Laying Hen
  • performance
  • yolk cholesterol
1 . اصلانی م (1383) گیاهان سمی ایران. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . دانیال­زادها و زارعیان خ (1374) اصول زیست شیمی. مرکز نشر دانشگاهی. تهران.
3 . نوبخت ع.، فیضی م. و صفامهر ع ر (1392) اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) بر عملکرد جوجه­های گوشتی و مرغ­های تخم­گذار. پژوهش­های علوم دامی. 23(1): 14-1.
 
4 . Balevi T and Coskun B (2004) Effects of dietary copper on production and egg cholesterol content in laying hens. British Poultry Science. 45(4): 530-534.
5 . Bennett CD and Classen HL (2003) Performance of two strains of laying hens fed ground and whole barley with and without access to insoluble grit. Poultry Science. 82: 147-149.
6 . Coonie K and Larson B (2005)Role of trace mineral in animal production. Nutrition conference. Department of Animal Science. University of Tennessee.
7 . Haugh RR (1937) The Haugh unit for measuring egg quality. The US Egg and Poultry. 43: 552-555.
8 . Hargis PS (1988) Modifying egg yolk cholesterol in the domestic fowl. World Poultry Science. 44: 17-29.
9 . Henryk S, Taper M and Roberfroid M (1999) Influence of inulin and oligofructose on breast cancer and tumor growth. Nutrition. 129: 1488-1491.
10 . Hazume E (1983) Copper and thiol regulation of gonadotropin releasing hormone binding and luteinizing hormone release. Biochemical and Biophysical Research Cimmunications. 15(1): 306-312.
11. Hosseini Mansoub N and Pooryousef Myandoab M (2011) Influence of chicory (Cichorium intybus L.) on performance, quality of eggs and blood parameters of laying hens. Basic and Applied Scientific Research. 1(11) 2401- 2404.
12. Lien TF, Chen KL. Wu CP and Lu JJ (2004) Effects of supplemental copper and chromium on the serum and egg traits of laying hens . British Poultry Science.   45(4): 535-539.

 

13 . Naber EC (1976)The cholestrol problem, the egg and lipid metabolism in the laying hen. Poultry Science. 59: 14-30.
14 . Pekel AY and Alp M (2011) Effects of different dietary copper sources on laying hen performance and egg yolk cholesterol. Applied Poultry Research. 20(4): 506-513.
15 . Pesti GM and Bakalli RI (1996) Studies on the feeding cupric sulphate pentahydrate and cupric citrate to broiler chickens. Poultry Science. 75: 1086-1091.
16 . Pesti GN and Bakalli RI (1998)Studies on the effect of feeding cupric sulphate pentahydrate to laying hens on egg cholesterol content. Poultry Science. 77: 1540-1545.
17 . Pearce J, Jakson N and Stenenson MH (1983) The effect of dietary intake and of dietary concentration of copper sulphate on the laying domestic fowl: Effect of some aspects of lipid, carbohydrate and amino acid metabolism. British Poultry Science. 24: 337-348.
18 . Statistical analysis systems (1998) SAS user s guides, version 6.8, SAS Institute Inc. carry, Nc.
19 . Weiss FG and Scott ML (1979)Effect of dietary fiber, fat and total energy upon plasma and other parameters in chickens. Nutrition. 109(4): 693-701.
20 . Xu X, Hu Y, Xiao W, Huang J, He X, Wu J, Ryan EP and Weir TL (2012) Effects of fermented camilla sinensis, Fuzhuan tea, on egg cholesterol and production performance in laying hens. Agriculture and Food Science. 1(1): 06-010.
21 . Zak B (1977 Cholesterol methods. Clinical Chemistry 23: 1201.
22 . Zak B (1980)Cholesterol methodology in human studies. Lipids. 15: 698.