نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران

چکیده

در این تحقیق، ترکیب شیمیایی و خصوصیات هضمی ضایعات نان و تأثیر آن بر عملکرد گوساله­های نر سرابی بررسی شد. قابلیت هضم ماده خشک، ماده ‌آلی، چربی، پروتئین خام و دیواره سلولی ضایعات نان به­ترتیب 2/87، 5/84، 7/76، 2/62 و 9/82 درصد بود. فراسنجه‌های تجزیه­پذیری ضایعات نان شامل بخش با تجزیه­پذیری سریع‌، بخش با تجزیه­پذیری آهسته و سرعت ثابت تجزیه­پذیری به­ترتیب 5/19، 6/74 و 5/0 درصد در ساعت بود. انرژی قابل متابولیسم، ماده آلی قابل هضم و مقادیر اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (با استفاده از روش تولید ‌گاز) معادل 7/9 مگاژول بر کیلوگرم، 3/51 درصد و 18/1 میلی­مول در 200 گرم ماده خشک محاسبه گردید. ضریب تبدیل جیره حاوی 30 درصد ضایعات نان درمقایسه با سایر جیره‌ها بهتر بود (01/0>P). بازده لاشه در حالت استفاده از 20 و 30 درصد ضایعات نان به صورت جایگزین ذرت و جو، نسبت به تیمار شاهد و 10 درصد ضایعات نان بهتر بود (01/0>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of nutritive value of bread waste and its effect on Sarabi steers performance

نویسندگان [English]

  • A. Hasanzadeh seyedi 1
  • A. Hosseinkhani 2
  • M. Moradi 1

1 M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz - Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz - Iran (Corresponding Author *)

چکیده [English]

The chemical composition and digestibility characteristics of bread waste were determined and the effect of it on feedlot performance studied on 100 Sarabi steers. Dry matter, organic matter, ether extract, crude protein and NDF digestibility of bread waste were 87.2, 84.5, 76.7, 62.2 and 82.9 percent, respectively. Degradability parameters of bread waste including a, b and c compartments were 19.5 and 74.6 percent and 0.5 percent/hour, respectively. Metabolizable energy (ME), organic matter digestibility (OMD) and short chain fatty acid (SCFA) amount calculated using gas production technique and were 9.7 MJ/kg, 51.3 percent and 1.18 ml/200 mg DM of bread waste respectively. The difference of feed conversion ratio and dressing percentage of carcass of the steers were significant (P< 0.01). The ration containing 30 percent of bread waste had the best feed conversion ratio (P< 0.01).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bread waste
  • Dressing Percentage
  • feed conversion ratio
  • Sarabi breed
1 . ارسلان­بد م. و مهرنیا م (1379) عوامل مؤثر بر ضایعات نان مطالعه موردی: شهرستان ارومیه. اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال 8، شماره 32.
2 . افشار س.، طباطبایی م. م.، ساکی ع. ا. و زمانی پ (1389) تعیین اثر فراوری بر ارزش غذایی دانه جو و مقایسه ضرایب قابلیت هضم جیره­های متأثر از این فرایند. منابع نیتروژن مختلف در گوسفند مهربان. پژوهش و سازندگی علوم دامی. 44/20(2): 113-103.
3 . افضل­زاده ا (1381) تعیین ارزش غذایی ضایعات نان در گوسفند. انتشارات دانشگاه مشهد. علوم و صنایع کشاورزی. 17(2): 215-210.
4 . بی­نام (1369) مرکز مطالعات گاوهای بومی. گزارش فعالیت­های تحقیقاتی در زمینه شناسایی و اصلاح نژاد گاو بومی سرابی. سازمان جهاد سازندگی استان تهران. معاونت کشاورزی و امور دام.
5 . دانش­مسگران م. و نصیری مقدم ح (1384) تخمین ناپدید شدن شکمبه­ای و قابلیت هضم روده­ای پروتئین برخی اقلام خوراکی با روشهای کیسه­های نایلونی متحرک و سه مرحله آنزیمی. علوم و صنایع کشاورزی. 19(2): 182-171.
6 . فرد ف.، تابش م. و پری بیچیویچ س (1350) بررسی نژاد گاوان سرابی. پایان­نامه دانشکده دامپزشکی. شماره 3. صص. 1-13.
7 . ستاری نجف­آبادی م.، مینایی س.، عزیزی م. ح. و افشاری ح (1388) تأثیر بسته­بندی با فیلم­های نانویی بر ویژگی­های ارگانولپتیکی و میکروبی نان. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 4(4): 65-74.
8 . شمشیرساز م.، میرزایی ح.، عزیزی م. ح.، اعلمی م. و دارایی گرمه­خانی ا (1389) تأثیر شیر خشک سویا بر ویژگی­های تغذیه­ای و کیفی نان بربری. علوم و تغذیه و صنایع غذایی ایران. 5(1): 53-49.
9 . صالحی­فر م.، سیدین اردبیلی م. و عزیزی م. ح (1388)  روند ژلاتینه شدن و بیاتی در نان­های لواش و تافتون. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 4(2): 24-13.
10 . غلامی پریزاد ا.، خسروی ا. و پورعباس ا (1387) بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در نانوایی­های مناطق شهری استان ایلام. نشریه دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 16، شماره 4.
11 . فاضلی ف.، آذر م. و عزیزی م. ح (1385) تولید نان بربری غنی شده با منابع مختلف کلسیم و ارزیابی آن. علوم و صنایع غذایی ایران. 3(4): 39-33.
12 . نیکخواه ا.، علی­خانی م.، امانلو ح. و سمیع ع (1382)  تأثیر روشهای فرآوری بر تجزیه­پذیری دانه­های جو و سورگوم جارویی در شکمبه. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 7(1): 1699- 177.
13 . نیکخواه ع. و امانلو ح (1390) اصول تغذیه و خوراک دادن دام. ویرایش چهارم، ترجمه، انتشارات دانشگاه زنجان، 825 ص.
 
14 . Afzalzadeh A, Boorboor A, Fazaheli H, Kashan N and Ghandi D (2007) Effect of feeding bakery waste on sheep perfoamnce and the carcass fat quality. Animal and Veterinary Science Advances. 6(4): 559-562.
15 . Afzalzadeh A (2003) Determination of bakery waste nutritive value. Science and Food Industry. 17: 217-231.
16 . Agriculture and food research council (1992) Nutrient requirement if ruminant animals. AFRC technical response to nutrient. Report No. 9.
17 . AOAC (1990) Official methods of analysis of the association of official analytical chemists. 15th ed. Washington, DC. USA.
18 . Champe KA and Church DC (1980) Digestibility of dried bakery product by sheep. Animal Science. 51: 25-27.
19 . Dale NM, Pesti GM and Rogers SR (1990) True Metabolizable Energy of Dried Bakery Products. Poultry Science. 69: 72-75.
20 . Farid A and Makarechian M (1984) A preliminary study of reproduction and milk production of Sarabi cows crossed with Holstein and BrownSwiss bulls. World Rev. Animal Production. 20: 49-56.
 21 . Fedorak PM and Hrudey SE (1983) A simple apparatus for measuring gas production by methanogenic cultures in serum bottles. Environmental Technology Letters. 4: 425-435.
22 . Forbs GM (1995) Voluntary food intake and diet selection in farm animal, CAB International. Uk.
23 . Friedman JM and JL Halaas (1998) Leptin and the regulation of body weight in mammals. Nature. 395: 763-770
24 . Friedman JM (2002) The function of leptin in nutrition, weight and physiology. Nutrition Reviews. 60: S1-S14. 
25 . Getachew G, Crovetto GM, Fondevila M, Krishna moorth U, Singh B, Spanghero M, Steingass H, Robinson PH and Kailas MM (2002) Laboratory variation of 24 h in vitro gas production and estimated metabolizable energy values of ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology. 102: 169-180.
26 . Guiroy PJ, Fox DG, Beermann DH and Ketchen DJ (1996) Effects of feeding bakery waste on performance and meat quality in sheep. Animal Science. 76: 83-89.
27 . Hidiroglou M and Lessard JR (1971) some effects of Fluctuating low ambient temperature on beef steers. Canadian Journal Animal science. 51: 111-120.
28 . Huber JT (1981) Upgrading residues and by-products for animals. CRC Press Inc., Boca Raton, Florida. 4 p.
29 . Kwak WS and Kang JS (2006) Effect of feeding food waste-broiler litter and bakery by-product mixture to pigs. Bioresource Technology. 97: 243-249.
30 . McDougall EI (1984) Studies on ruminal saliva. I. The composition and output of sheep's saliva. Biochemical. 43: 99-102.
31 . Menke KH and Steingass H (1988) Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and gas production using rumen fluid. Animal Research and Development. 28: 7-55
 32 . Milton C T and Brandt RTJ (1994) Effect of dried bakery product on nutrient digestibility and nitrogen metabolism in finishing steers. Animal Science. 72(2): 80 (Abstr.).
33 . NRC (National Research Council) (1985) Nutrient requirements of sheep (6th ed). National Academy Press: Washington, DC, USA.
34 . Orskov ER and McDonald I (1979) The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to the passage rate. Agricultural Science. 92: 499-503.
35 . Orskov ER (1992) Protein nutrition in ruminants. Academic press. Ltd, inc. London.
36 . Passisni R, Spers A, Lucei D, and Carlos S. 2001. Effect of partial replacement of corn by bakery waste in the diet on performance of Holstein steers. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 36: 689-694.
37 . Preston TR and Leng RA (1987) Matching ruminant production systems with available resources in the tropics and sub-tropics PENAMBUL Books Ltd: Armidale NSW, Australia.
38 . Saleh EA, Watkins SE and Waldroup PW (1996) High- level usage of dried bakery product in broiler diets. Applied Poultry Research. 5: 33-38.
39 . SAS Institute (2001) SAS User’s Guide. Statistics, Version 9.1. SAS Inst., Inc., Cary, NC.
40 . Schroeder JW (1999) By-products and regionally available alternative feedstuffs for dairy cattle. www.ext.nodak.edu.
41 . Tokuda T, Matsui T, Ito J,  and Yano H (2000)
The changes in body weight and plasma metabolite levels during leptin injection are caused by the reduction of food intake in sheep. Animal Science. 70: 343-348.
42 . Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Dairy Science. 74: 3583-3597.