نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران

2 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران

3 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مهاباد - ایران

4 دانشجوی کارشناسی، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز - ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه چندشکلی اگزون یک ژن IGF-I و ارتباط آن با صفات زیست­سنجی در گوسفند نژاد مغانی به روش PCR-SSCP انجام شد. در این تحقیق، از 100 رأس گوسفند نژاد مغانی مرکز اصلاح نژاد گوسفند جعفرآباد مغان واقع در استان اردبیل، با ونوجکت­های حاوی EDTA از سیاهرگ وداجی خون­گیری شد. استخراج DNA از خون با روش استخراج بهینه نمکی انجام و واکنش زنجیره­ای پلی­مراز جهت تکثیر قطعه 279 جفت بازی ناحیه اگزون یک ژن IGF-I انجام گرفت. روش تفاوت فرم فضایی رشته­های منفرد برای تعیین ژنوتیپ نمونه­ها استفاده شد. الکتروفورز محصولات PCR پس از تک­رشته­ای شدن قطعات بر روی ژل آکریل­آمید انجام شد که بیانگر چندشکلی این جایگاه بود. درمجموع در گوسفندان مورد مطالعه سه ژنوتیپ BC، BD و BB به ترتیب با فراوانی­های 65، 26 و نه درصد به­دست آمدند. فراوانی­های ژنوتیپی در جایگاه مورد مطالعه انحراف از تعادل هاردی - واینبرگ را نشان دادند. آنالیز داده­های صفات با استفاده از نرم­افزار SAS انجام گرفت. ژنوتیپ  BBبا صفت دور ران رابطه معنی­داری داشت (05/0>P)، اما بین سایر صفات زیست­سنجی، ارتفاع جدوگاه، ارتفاع از پشت، طول بدن، دور سینه با الگو­های ژنوتیپی مشاهده شده رابطه معنی­داری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Association study between some of biometric traits and IGF-I gene exon 1 polymorphism in Moghani sheep

نویسندگان [English]

  • F. Pourbayramian 1
  • M. Ghaderzadeh 1
  • H. A. Deljoo Isaloo 2
  • P. Biabani 1
  • M. B. Shams Borhan 3
  • P. Barenj Foroush 4

1 M.Sc. Graduated, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia - Iran

2 M.Sc. Graduated, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan - Iran

3 M.Sc. Graduated, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Maragheh Branch, Mahabad - Iran

4 B.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Tabriz Branch, Tabriz - Iran

چکیده [English]

The current study was designed to estimate the frequency of IGF-I gene 1 polymorphism and investigate if their polymorphisms have association with biometric traits in Moghani sheep by PCR-SSCP method. For this purpose, a number of 100 sheep were randomly chosen from Moghani sheep Jafarabad, Moghan breeding station that located in Ardabil state and blood samples were collected from the left jugular vein using vacuum tubes. DNA were extracted from blood samples that using the salting-out procedure and amplified a fragment of 279 bp in size from IGF-I gene exon 1. The Single-Strand Conformation Polymorphism (SSCP) method was used for genotyping. Electrophoresis of PCR products were done on acrylamide gel that observed the polymorphic in this region. Based on SSCP patterns, three genotypes BC, BD and BB obtained with frequencies of 65, 26 and nine percent, respectively. The genotypes in this locus deviated from HWE. The traits data were analyzed using the SAS program. The BB genotype were associated with Leg girth but no association of the other genotypes with the withers height, back height, body length, breast girth other examined biometric traits were found (P< 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biometric traits
  • Genetic marker
  • Insulin like growth factor 1 gene
  • sheep
1 . سعادت نوری، م. و سیاه­منصور ص (1385) اصول نگهداری و پرورش گوسفند. چاپ دهم، انتشارات اشرفی، صص. 242-233.
2 . نصرتی م (1377) برآورد پارامتر­های ژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن در سنین مختلف و تولید پشم سالیانه در گوسفندان مغانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
3 . یزدان پناه ا.، خدرزاده ص. و محمدی کفترکاری ص (1389) بررسی چندشکلی ژن IGF-I در جمعیت گاو میش استان خوزستان با استفاده از تکنیک PBR. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، کرج.
 
4 . Abbasi MA and Farhad GK (2011) Genetic (Co) variance Components for Body Weight and Body Measurements in Makooei Sheep. Asian-Australasian Journal Animal Sciences. 24(6): 739-743.
5 . Benbouza HA, Jacquemin JM, Baudoin JP and Mergeai GU (2006) Optimization of a reliable, fast, cheap and sensitive silver staining method to detect SSR markers in polyacrylamide gel. Biotechnology. Agronomy, Society and Environment. 10(2): 77-81.
6 . Etherton TD (2004) Somatotropic function the somatomedian hypothesis revisited. Animal Science. 82(4): 239-244.
7 . Florini JR, Ewton DZ and Coolican SA (1996) Growth hormone and the insulin-like growth factor system in myogenesis. Endocrine Reviews. 17(5): 481-517.
8 . Ge WA, Davis ME and Hines HC (1997) Two SSCP alleles detected in the 5'-flanking region of bovine IGF1 gene. Animal Genetics. 28(2): 155-156.
9 . Ge WA, Davis ME, Hinec HC, Irvin KM and Simmen RC (2001) Associations of a genetic marker with blood serum insulin-like growth factor-1 concentration and growth traits in angus cattle. Animal Science. 79(7): 1757-1762.
10 . Honarvar MO, Sadeghi MO, Moradi-Shahre babak HO, Behzadi SH, Mohammadi HO and Lavaf AB (2012) Study of polymorphisms in the 5" flanking region of the ovine IGF-I gene in Zel sheep. World Applied Sciences. 16(5): 726-728.
11 . Hossein-Zadeh NG and Ardalan ME (2010) Comparison of different models for the estimation of genetic parameters of body weight traits in Moghani sheep. Agricultural and Food Science. 19(6): 207-213.
12 . Javanrouh AL, Banabazi MH, Esmaeilkhanian SA, Amirinia CY, Seyedabadi HR and Emrani HA (2006) Optimization on salting out method for DNA extraction from animal and poultry blood cells. The 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey 21-25 August.
13 . Kazemi SM, Amirinia CY, Emrani HA and Gharahveysi SH (2011) Study and identification of Insulin-Like Growth Factor-I gene polymorphisms in Zel sheep population. American Journal of Animal and Veterinary Sciences. 6(4): 176-179.
14 . Machado MB, Alencar MM, Pereira PP, Oliveira HN, Casas ED, Coutinho LL and Regitano LC )2003 (QTL affecting weight in candidate region of cattle chromosome 5. Genetics and Molecular Biology. 26(3): 259-265.
15 . Mmereole FU and Obinne JI (2010) Relationship of the body weight and linear measurements of the west African Dwarf (WAD) sheep under the humid environment of Nigeria. Agricultura Tropica et Subtropica. 43(1): 64-67.
16 . Nei M (1973) Analysis of gene diversity in subdivided populations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 70(12): 3321-3323.
17 . Pipalia DL, Joshi CG, Rank DN, Brahmkshtri BP and Sonlanki JV (2004) PCR-SSCP typing of MHC in cattle and buffaloes. Indian Journal of Animal Sciences. 74(6): 637-639.
18 . Pundir RK, Singh PK, Singh KP and Dangi PS (2011) Factor analysis of biometric traits of kankrej cows to explain body Conformation. Asian - Australasian Journal of Animal Sciences. 24(4): 449-456.
19 . Qiong WA, Chao FA, Wu-Jun LI, Yi FA and Shi-Gang YU (2011) A Novel Mutation at exon 4 of gene in three indigenous goat breeds in china. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 6(6): 627-635.
20 . Reyna XF, Montoya HM, Castrellon VV, Rincon AM, Bracamonte MP and Vera WA (2010) Polymorphisms in the IGF-I gene and their effect on growth traits in Mexican beef cattle. Genetics and Molecular Research. 9(2): 875-883.
21 . Tahmoorespur MO, Valeh ME, Nassiry MR, Heravi Moussavi AL and Ansary MA (2009) Association of the polymorphism in the 5’ flanking region of the ovine IGF-I gene with growth traits in the Baluchi sheep. South African Journal of Animal Science. 39(5): 97-101.
22 . Topal ME and Macit MU (2004) Prediction of body weight from body measurements in Morkaraman sheep. Applied Animal Research. 25(2): 97-100.
23 . Yakubu AL, Abdullah AR, Ari MM, Ogah DM (2005) Studies on live weight and linear body measurements of West African Dwarf sheep in North Central Nigeria. Production Agriculture and Technology. 1(3): 37-145.
24 . Yakubu AL (2010) Path coefficient and path analysis of body weight And biometric traits in Yankasa lambs. Slovak Journal of Animal Science. 43(1): 17-25.
25 . Yeh FC, Yang RC and Boyle Ti (1999) POPGENE
(V. 1.31). University of Alberta and Centre for International Forestry Research. USA.
26 . Yilmaz AE, Michael CH, Harold HI and Hoyoung CH (2005) Detection of two nucleotide substitutions and putative promoters in the 5’ flanking region of the ovine IGF-I gene. Applied Genetics. 46(3): 307-309.
27 . Zhang CH, Zhang WE, Luo HA, Yue WE, Gao MI and Jia ZH (2008) A new single nucleotide polymorphism in the IGF-I gene and its association with growth traits in the Nanjiang Huang goat. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.21(8): 1073-1079.