نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دامی، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران

چکیده

تأثیر پسماند قارچ آسپرژیلوس نیجر پس از استحصال اسید سیتریک بر قابلیت هضم یونجه در ساعت­های مختلف انکوباسیون (24 و 48 ساعت) در شرایط برون­تنی بر عملکرد بره­های نر پرواری بررسی شد. در آزمایش قابلیت هضم، پسماند قارچ معادل پنج، 10، 15 و 20 درصد ماده خشک جایگزین یونجه شد. در آزمایش پروار از تعداد 20 رأس بره نر سنجابی سه ماهه با میانگین وزن (83/0 ±) 00/20 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو گروه با 10 تکرار استفاده شد. میانگین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی یونجه در 24 ساعت اولیه انکوباسیون با زیاد کردن مقدار پسماند قارچ افزایش یافت (01/0P<) اما در 48 ساعت پایانی انکوباسیون، تفاوت قابلیت هضم معنی­دار نبود. تفاوت میانگین افزایش وزن روزانه، ماده خشک و آلی مصرفی و ضریب تبدیل خوراک در بره­های پرواری تغذیه شده با جیره دارای پسماند قارچ معنی­دار نبود. نتایج نشان داد که با مصرف پسماند قارچ، ضرایب هضم جیره در محیط شکمبه کمتر می­شود که احتمالاً درنتیجه بهبود عملکرد میکروب­های شکمبه می­باشد. این جایگزینی نه تنها اثر منفی بر عملکرد پرواری بره­ها نداشت، بلکه منظور کردن آن در جیره غذایی می­تواند از نظر اقتصادی جایگزین مناسبی برای منبع پروتئین و انرژی جیره­های پروار بره­های نر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Aspergillus niger waste on alfalfa hay digestibility and fattening performance of lambs

نویسندگان [English]

  • A. Karampour 1
  • F. Hozhabri 2
  • F. Kafilzadeh 3

1 Ph.D. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah - Iran

2 - Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah - Iran (Corresponding Author *)

3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah - Iran

چکیده [English]

The effect of Aspergillus niger waste, a by product of citric acid extraction (yeast waste) on in vitro digestibility of alfalfa hay at different times of incubation (24 and 48h) and fattening performance of male lambs studies. Different levels (five, 10, 15 and 20 percent) of yeast waste were added to alfalfa hay and subjected to the in vitro digestibility trial. In fattening trial, twenty Sanjabi lambs (20.8 kg initial BW, three months of age) divided into two groups in a CRD design. The use of yeast waste of different levels, increased Dry matter (DM) and organic matter (OM) digestibility of alfalfa hay at initial 24 h of incubation (P< 0.05) but the difference in digestibility at the last 48 h of incubation was not significant. Average daily gain, FCR and DM intake and carcass parts between treatments were not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid citric
  • Aspergillus
  • carcass characteristics
  • digestibility
  • feed conversion ratio
1 . پاریاد ع. و کفیل­زاده ف (1387) بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره­های تغذیه شده با خوراک حاوی باگاس نیشکر. علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 15(2): 138-143.
2 . پورعباس­علی ن.، تربتی­نژاد ن.، حسنیس.وقره­باش ا. م (1386) بررسی اثر مخمر ساکارومیسسسرویسیه بر عملکرد و فراسنجه­­ای خونی بره­های پرواری نژاد آتابای. علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 59(3): 97-89.
3 . خمیس­آبادی ح.، سرحدی ف.، موسوی م. ع.، پورحسابی ق.، مولایین ح.، رهرو مهربانی ت. و کیان­زاد ح (1384) تعیین سهم نسبی عوامل مؤثر بر بازدهی واحدهای پرواربندی گوسفند و بز. گزارش نهایی طرح ملی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
4 . خیرآبادی م (1383) تعیین ارزش غذایی کنجاله کلزا و تأثیر آن بر افزایش وزن زنده، خصوصیات هضمی، ابقای نیتروژن و صفات کمی و کیفی لاشه در گوسفند سنجابی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.
5 . دالوند م (1381) استفاده از پوسته باقلا عمل­آوری نشده و عمل­آوری شده با مواد قلیایی در گوسفند نژاد سنجابی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.
6 . علیدادی م (1382) استفاده از فضولات خشک شده طیور در مکمل­سازی سیلوی علوفه ذرت و اثر آن بر افزایش وزن زنده، خصوصیات هضمی و ابقای نیتروژن در گوسفند سنجابی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.
 
7 . AOAC (1990) Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis, 15th ed., Arlington, VA, USA.
8 . Arambel MJ, Weidmeier RD and Walters V (1987) Influence of donor animal adaptation to added yeast culture and/or Aspergillus oryzae fermentation extract on in vitro rumen fermentation. Nutrition Reports International. 35: 433-437.
9 . Belewu MA and Yahaya AA (2008) Effects of Aspergillus niger treated Shea butter cake based diets on nutrient intake and weight gain of Red Sokoto goat. African Journal of Biotechnology. 7(9): 1357-1361.
10 . Belewu MA and Fagbcmi OO (2007) Performance characteristics of West African dwarf goat fed aspergillus treated cassava (Manihot esculutus) waste based diets. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science. 2(3): 268-270.
11 . Belewu MA and Adenuga OS (2003) Effect of treating rice husk with Aspergillus niger on the feed intake and digestibility of WAD goat. Raw Material Research. 2(1): 19-25.
12 . Chang PK, Yu J, Bhatnagar D and Cleveland T (1999) Repressor-AFLR interaction modulates aflatoxin biosynthesis in Aspergillus parasiticus. Mycopathologia. 147(2): 105-112.
13 . Chaucheyras-Durand F and Fonty G (2002) Influence of a probiotic yeast (Saccharomyces cerevisiae CNC I-1077) on microbial colonization and fermentation in the rumen of newborn lambs. Microbial Ecology in Health and Disease. 14: 30-36.
14 . Church DC and Pond WG (1988) Basic animal nutrition and feeding. Third Edition. John Wiley and Sons Inc., New York, USA. 472 p.
15 . Colomer-Rocher F, Morand-fehr P and Kirton AH (1987) Standard methods and procedures for goat carcass evaluation, joiting and tissue separation. Livestock Production Science. 17: 149-159.
16 . Dann HM, Drackley JK, McCoy GC, Hutjens MF and Garrett JE (2000) Effects of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on prepartum and postpartum intake and milk production of Jersey cows. Dairy Science. 83: 123-127.
17 . Denev SA, Peeva Tz, Radulova P, Stancheva N, Staykova G, Beev G, Todorova P and Tchobanova S (2007) Yeast Cultures in Ruminant Nutrition. Bulgarian Journal of Agricultural Science 13: 357-374.
18 . Kung L Jr and Muck RE (1997) Animal response to silage additives.  Proceedings from the Silage: Field to Feed bunk. North American Conference. Pp. 200-213. Hershey: NRAES.
19 . Nisbet DJ and Martin SA (1990) Effect of dicarboxylic acids and Aspergillus oryzae fermentation extract on lactate uptake by the ruminal bacterium Selenomonas ruminantium. Applied and Environmental Microbiology. 56: 3515-3522.
20 . Newbold CJ, Wallage RJ, Chen XB and Mctintosh FM (1995) Different strains of Sacchromyces cerevisiae differ in their effects on ruminal bacterial numbers in vitro and in sheep. Animal Science. 73: 1811-1818.
21 . NRC (1985) Nutrient Requirements of Sheep. Sixth Revised Edition, Subcommittee on Sheep Nutrition Committee on Animal Nutrition Board on Agriculture. National Research Council. National Academy Press. Washington, D.C.
22 . Payandeh S and Kafilzadeh F (2007) Effect of Yeast (Sacharomyces cervicae) on nutrient intake, digestibility and finishing performance of lambs fed a diet based on molasses sugar beet-pulp. Pakistan Journal of Biological Science. 10(24): 4426-4431.
23 . Tilley JMA and Terry RA (1963) A two-stage technique for the in-vitro digestion of forage crops. British Grassland Society. 18(2): 104-113.
24 . Waldrip HM and Martin SA (1993) Effects of an Aspergillus oryzae fermentation extract and other factors on lactate utilization by the ruminal bacterium Megasphaera elsdenii. Animal Science. 71(10): 2770-2776.  
25 . Wang Z, Eastridge ML and Qiu X (2001) Effects of forage neutral detergent fiber and yeast culture on performance of cows during early lactation. Dairy Science. 84: 204-212.
26 . Wohlt JE, Finkelstein AD and Chung CH (1991) Yeast culture to improve intake, nutrient digestibility and performance by dairy cattle during early lactation. Dairy Science. 74: 1395-1407.