نویسندگان

1 دانشیار، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

2 کارشناس پژوهش، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

3 مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

چکیده

این پژوهش برای بررسی امکان بهبود ارزش غذایی پس چر مزرعه جو طی دو سال متوالی انجام گرفت. در سال 1378، پس از برداشت محصول 27 کرت آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل، با نه تیمار (محلول حاوی صفر، 5/2 و پنج درصد اوره هر کدام با صفر، سه و شش درصد ملاس) در نظر گرفته شد. در پنج مرحله زمانی قبل و بعد از محلول پاشی از هر کرت نمونه برداری و ترکیبات شیمیایی آن تعیین شد. در سال 1379، پس از برداشت محصول جو در چهار هکتار از مزرعه چهار تیمار (محلول 5/2 درصد اوره، 5/2 درصد اوره + سه درصد ملاس، پنج درصد اوره، پنج درصد اوره + سه درصد ملاس) اجرا شد. مواد آزمایشی با آب مخلوط و بر روی پس چر پاشیده شد. تعداد 48 رأس میش نژاد شال در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تیمار آزمایشی توزیع و به مدت 50 روز چرا شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که پروتئین خام پس چر جو در تیمار حاوی اوره - ملاس بیشتر بود (05/0 P<). میزان الیاف خام در تیمار حاوی شش درصد ملاس کمتر و خاکستر خام در بعضی از تیمارها بیشتر بود (05/0 P<). در آزمایش دوم، وزن زنده گوسفندان در پس چر محلول پاشی شده روند افزایشی طبیعی داشت. تعداد بره نوزاد در تیمار پنج درصد اوره + سه درصد ملاس، به دلیل دوقلوزایی، نسبت به سایر تیمارها 25 درصد بیشتر بود. باتوجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسد که می توان ارزش غذایی پس چر جو را با محلول پاشی مخلوطی از اوره و ملاس افزایش داد و موجب افزایش میزان بهره گیری در میش های چراکننده این پس چر را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of urea-molasses liquid on the nutritive value of barley crop stubble and sheep performance

نویسندگان [English]

  • Hassan Fazaeli 1
  • Esmaiel Ismaily Rad 2
  • Mohammad Babaie 3

چکیده [English]

This experiment was conducted to improve the nutritive value of barley stubble for two consecutive years. After harvesting crop, at first year, a completely randomized design, with a 3 × 3 factorial experiment was conducted in which 27 plots were divided into nine treatments. The treatments including zero, 2.5 and five percent urea each with zero, three and six percent molasses were mixed with water and sprayed on the stubble (three plots per treatment). During five periods, all plots were sampled before and after spraying with 10 days intervals for the chemical analyses. The crude protein (CP) was increased but crude fiber (CF) decreased in urea-molasses treatments (P< 0.05). The Ash content was increased (P< 0.05) only in the treatments contained 6 percent molasses. At the second year, after harvesting the barley crop, four hectares of stubble was divided in four parts and sprayed with four treatments of urea-molasses liquor including: 1) 2.5 percent urea, 2) 2.5 percent urea +3 percent molasses, 3) 5 percent urea, 4) 5 percent urea +3 percent molasses. Forty eight Shal ewes were divided among the treatments and grazed for 50 days. All ewes showed body weight gain, during the experiment but the body weight changes were not different between the treatments. As a result of twining, the lambing rate was increased about 25 percent for the animals received five percent urea +3 percent molasses comparing to the other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley field
  • molasses
  • sheep
  • Stubble
  • Urea
1 . فضائلی، ح. و زاهدی فر (1383) ارزش غذایی و کاربرد بقایای گیاهی در تغذیه دام. اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی. وزارت جهاد کشاورزی، تهران. صص. 96-95.
2 . تربتی­نژاد، ن (1367) تعیین ارزش غذایی کاه گندم، جو، برنج، پوسته برنج، ضایعات چای و یونجه با روشهای
شیمیایی و هضمی قبل و بعد از آمونیاکی کردن. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران.
3 . محرری ع (1373) بررسی اثر کاه غنی شده با اوره و ملاس بر قابلیت مصرف، قابلیت هضم و توان تولیدی گوساله ها. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد ایران.
 
4 . Airtchinson E (1988) Cereal straw and stubble for sheep feed. Agriculture, Western Australia. 29(3): 96-101.
5 . Coombe JB, Axelsen A and Dove H (1987) Rape and sunflower seed meals as supplements for sheep grazing cereal stubbles. Australian Journal of Experimental Agriculture 27(4): 513-523.
6 . Fikret ESEN (2001)Effect of flushing and oestrus synchronization application on fertility in Akkaraman Sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 25: 365-368.
7 . Hadjipanayiotou M, Verhaeghe L, Kronfoleh AR, Labban LM, Amin M, Al-Wadi M, Badran A, Dawa K, Shurbaji A, Houssein M, Malki G, Naigm T, Merawi AR and Harres AK (1993) Urea blocks. II Performance of cattle and sheep offered urea blocks in Syria. Livestock Research for Rural Development 5(3):
15-21.
8 . Hendratno C, Nalan JV and Leng RA (1991) The importance of urea-molasses multinutrient blocks for ruminant production in Indonesia. 157-169. In Isotope and Related Techniques in Animal Production and Health by International Atomic Energy Agency. Vienna.
9 . LandauS, Barkai D, Dvash L and Brosh A (2006) Energy expenditure in Awassi sheep grazing wheat stubble in the northern Negev Desert of Israel. Livestock Science 105(1-3): 265-271.
10 . Rencher AC (2002) Methods of multivariate analysis. John Wiley and Sons. 715 p.
11 . Rihawi S, Goodchild AV, Treacher TT and Owen E (1995) Stocking rate, supplement type and level on apparent intake of stubble and on body weight change. Zootech. 45 Suppl. 82 p.
12 . SAS (2002) Statistical Analysis Systems, Version 12. Cary, NC: SAS Institute Inc.