نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

2 کارشناس ارشد، علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

چکیده

بتالاکتوگلوبولین یکی از پروتئین های مهم در شیر پستانداران است که به وسیله سلول های پوششی غدد پستان سنتز شده و در کیفیت شیر و فرآیند لخته شدن آن نقش دارد. در این تحقیق، برای تعیین آلل های ژن بتالاکتوگلوبولین گاوهای بومی و هلشتاین استان کرمان از روش PCR-RFLP استفاده شد. چندشکلی ژنتیکی در جایگاه بتالاکتوگلوبولین به وسیله هضم محصولات PCR با اندونوکلئاز HaeIII، الکتروفورز در ژل آگارز و رنگ آمیزی با استفاده از اتیدیوم بروماید در 100 نمونه DNA گاوهای بومی و هلشتاین استان کرمان برای آلل های A و B تعیین شد. فراوانی آلل های A و B برای گاوهای هلشتاین به ترتیب 62/0 و 38/0 با متوسط هتروزایگوتی 47/0 و برای گاوهای بومی به ترتیب 55/0 و 45/0 با متوسط هتروزایگوتی 46/0 تعیین شد. نتایج نشان داد که جمعیت های مورد مطالعه از نظر جایگاه مزبور در تعادل هاردی - وینبرگ نبودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of beta-lactoglobulin genotypes in native and Holstein cattle of Kerman province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mohammad abadi 1
  • Akram Mohammadi 2

چکیده [English]

Beta-lactoglobulin (LGB) is one of the proteins in the mammals’ milk synthesized by the epithelial cells of the mammary glands and affects the quality and coagulation of the milk. The aim of this study was to determine allele frequencies in LGB gene of Native and Holstein cattle in Kerman province using PCR-RFLP method. Genetic polymorphism, for 100 DNA samples in the locus was determined by digestion of PCR products with endonuclease HaeIII (LGB), followed by electrophoresis in agarose gel stained with ethidium bromide. Allele frequency for the A and B alleles in Holstein cattle was 0.62 and 0.38 and in Native cattle was 0.55 and 0.45, respectively. Average heterozygosity in Holstein and Native cattle was 0.47 and 0.46, respectively. Results indicated that the studied populations were not in Hardy-Weinberg equilibrium for the LGB locus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta-lactoglobulin
  • Kerman
  • Native cattle
  • PCR-RFLP
  • Polymorphism
1 . Dadhich S, Patel RK, Soni KJ, Singh KM and Chauhan JB (2006) Estimation of allelic frequency of κ-casein and
β-lactoglobulin genes in Bos indicus cattle breeds. International J. Cow Sci. 2: 48-51.
2 . Hill JP (1993) The relationship between p-lactoglobulin phenotype and milk composition in New Zealand dairy cattle. Dairy Sci. 76: 282-286.
3 . McLean DM, Graham ERB and Ponzoni RW (1984) Effects of milk protein genetic variants on milk yield and composition. Dairy Res. 51: 531-546.
4 . Medrano JF and Aquilar-Cordova E (1990) Polymerase chain reaction amplification of bo­vine P-lactoglobulin genomic sequences and identification of genetic variants by RFLP analysis. Anim. Biotech. 1: 73-77.
5 . Melea M, Conte G, Serra A, Buccioni A and Secchiari P (2007) Relationship between beta-lactoglobulin polymorphism and fatty acid composition in milk of Massese dairy ewes. Small Ruminant Res. 73: 37-44.
6 . NG-Kwai-Hang KF, Hayes JF, Moxley EJ and Monardes HG (1986) Relationships between milk protein polymorphisms and major milk constituents in Holstein-Friesian cows. Dairy Sci. 69: 22-26.
7 . Patel G, Patel RK and Soni KJ (2007) Detection of κ-casein and β-lactoglobulin variants in Holstein Friesian cattle by PCR-RFLP assays. Hariyana Veterinary. In press.
8 . Rajesh KP, Jenabhai BC, Krishna MS and Kalpesh JS (2007) Allelic Frequency of Kappa-Casein and Beta-Lactoglobulin Indian Crossbred (Bos Taurus × Bos indicus) Dairy Bulletins Turkey J. Vet. Anim. Sci. 31: 399-402.
9 . Strzalkowska N, Krzyzewski  J, Zwierzchowski L and Ryniewicz Z (2002) Effects of K-casein and (3-lactoglobulin loci polymorphism, cows' age, stage of lactation and somatic cell count on daily milk yield and milk composition in Polish Black-and-White cattle. Anim. Sci. Papers and Reports 20: 21-35.
10 . Van Der Berg G, Escher JTM, De Koning PJ and Bovenhuis H (1992) Genetic polymorphism of K-casein and P-lactoglobulin in relation to milk composition and processing. Nether land Milk Dairy J. 46: 145-168.
11 . Vasconcellos LPMK, Tambasco-Talhari D, Pereira AP, Coutinho LL and Regitano LCA (2003) Genetic characterization of Aberdeen Angus cattle using molecular markers. Genet. and Molec. Biolog. 26: 133-137.
12 . Yeh FC, Yang R and Boyle T (1999) PopGene version 1.31, Microsoft windows-based free ware for population genetic analysis, University of Alberta. Edmonton, AB, Canada.