تأثیر سطوح مختلف پودر سیر در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی، ویژگی‌های کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخمگذار

ذبیح اله نعمتی؛ رویه محمدی

دوره 19، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 657-670

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد تولیدی، کیفیت تخم­مرغ و فراسنجه­های خونی مرغ­های تخم­گذار تجاری، تعداد 128 قطعه مرغ تخمگذار سویه لوهمن لایت در سن 58 هفتگی(به مدت پنج هفته) و در قالب طرح کاملا تصادفی در بین چهار تیمار با چهار تکرار و هشت پرنده در هر قفس توزیع شد.جیره­های آزمایشی شامل جیره شاهد و سطوح یک، دو و ...  بیشتر