برآورد نیاز متیونین بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش مزمن گرمایی از هفت تا 21 روزگی

حسن شیرزادی؛ غلام رضا زابلی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 499-509

چکیده
  این پژوهش به منظور برآورد نیاز بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) از هفت تا 21 روزگی به اسید آمینه متیونین با استفاده از رگرسیون خط شکسته خطی و خط شکسته درجه دو تحت شرایط محیطی تنش مزمن گرمایی انجام شد. به همین منظور از تعداد 480 قطعه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار (جیره‌های حاوی سطوح 0/40، 0/45، 0/50، 0/55، 0/60 و 0/65 درصد متیونین) و چهار ...  بیشتر