اثر گلیسیریزیک اسید بر پراکسیداسیون لیپیدیو فراسنجه های حیاتی اسپرم گاو نژاد هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب

تکتم سادات وفا؛ حشمت سپهری مقدم؛ مژده عمادی؛ علیرضا حسنی بافرانی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 569-577

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر گلیسیریزیک اسید بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و فراسنجه های حیاتی اسپرم گاو نژاد هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب ، از چهار راس گاو بالغ نژاد هلشتاین، دو بار در هفته به‌کمک مهبل مصنوعی نمونه‌های اسپرم جمع‌آوری شد. برای از بین بردن اثرات فردی دام‌ها، انزال-ها به نسبت‌های مساوی با هم مخلوط شدند. نمونه‌های منی به‌صورت ...  بیشتر