تأثیر افزودن سبوس برنج به جیره بر عملکرد و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی

حسن دالوند؛ آرش آذرفر؛ عباس مسعودی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 863-877

چکیده
  تأثیر افزودن سبوس برنج بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی و برخی فراسنجه­های خونی جوجه‏های گوشتی با استفاده از 240 قطعه جوجه گوشتی (مخلوط نر و ماده) یک­روزه سویه راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار و 12 قطعهدر هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد و جیره­های حاوی 5/2، پنج و 5/7 ...  بیشتر