تأثیر اخته کردن بر ویژگی‌های کیفی گوشت در عضله بایسپس فموریس بزغاله‌های مرخز

رضا ناصری هرسینی؛ فرخ کفیل زاده

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 349-360

چکیده
  اثر اخته کردن بر ترکیب بافتی ناحیه ران و ویژگی­های کیفی گوشت در عضله بایسپس فموریس بزغاله­های نر نژاد مرخز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی شامل دو تیمار و چهار تکرار بررسی شد. بدین منظور 16 رأس بزغاله نر نژاد مرخز به مدت 119 روز با جیره آزمایشی تغذیه شد و اخته کردن بزغاله­ها در تیمار مربوطه یک هفته قبل از آغاز دوره سازگاری انجام گرفت. ...  بیشتر

تأثیرات استفاده از پروبیوتیک تجاری بر عملکرد تولید، فراسنجه‌های پلاسما و صفات لاشه بزغاله‌های مرخز

رضا ناصری هرسینی؛ فرخ کفیل زاده

دوره 18، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 761-773

چکیده
  اثر خوراندن پروبیوتیک تجاری (پری­مالاک) بر عملکرد و صفات لاشه بزغاله­های مرخز با استفاده از 16 رأس بزغاله نر نژاد مرخز (سن سه ماه و وزن 6/1 ± 2/13 کیلوگرم) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 2 تیمار و 8 تکرار، به مدت 119 روز مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره آزمایش میزان خوراک مصرفی هر بزغاله به صورت روزانه و افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به ...  بیشتر