کاربرد STO به عنوان لایه غذادهنده در کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی خروس

رسول کریمی؛ ملک شاکری؛ مهدی ژندی؛ حسین مروج؛ هانیه بنی کمال؛ عبدالله محمدی سنگ چشمه؛ مهدی خدایی مطلق

دوره 17، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 381-389

چکیده
  در این تحقیق، اثر لایۀ غذادهندۀ STO بر کشت و تکثیر سلول‏های بنیادی اسپرماتوگونی (SSCs) خروس نابالغ در محیط آزمایشگاهی ارزیابی شد. سلول‏های بیضه، از تعداد 30 قطعه خروس نابالغ نژاد ردآیلندرد (8-4 هفته) جدا و در ظرف‏های کشت چهارخانه‏ای به‏طور جداگانه و در حضور فاکتورهای رشد bFGF و LIF در دو تیمار، سه تکرار، و پنج مشاهده در هر تکرار کشت داده ...  بیشتر