جداسازی و خالص‌ کردن سلول‏های بنیادی پرتوان تولیدکننده اسپرماتوگونی از بافت بیضه بز بالغ

علی‏رضا حسنی بافرانی؛ سیدضیاالدین میرحسینی؛ فرید حیدری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 43-51

چکیده
  سلول‏های بینادی اسپرماتوگونی بنیان‌گذار و نقطۀ شروع اسپرماتوژنز هستند و تنها سلول‏های بنیادی در بدن به‌شمار می‌آیند که می‏توانند اطلاعات ژنتیکی را از والدین به نتاج منتقل کنند. این تحقیق به‌منظور بررسی روش دسترسی به منبع قابل اطمینانی از این نوع سلول‏ها از بافت بیضۀ بز، در طی چهار مرحلۀ جمع‏آوری و آماده‏سازی بافت بیضه، ...  بیشتر