نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jap.2022.86917

چکیده

این طرح با هدف بررسی تغییرات در برخی از فراسنجه‌های خونی در 15 رأس میش نژاد لری طی آبستنی و مقایسه آن با یک ماه قبل از آبستنی و دوره شیردهی انجام شد. نمونه‌های خون قبل از جفت‌گیری طبیعی به‌عنوان شاهد، پایان هر سه ماه آبستنی و دو هفته بعد از زایش در دوره شیردهی از ورید وداج اخذ شدند و به‌وسیله دستگاه سل‌کانتر دامپزشکی، شمارش کامل سلول‌های خونی هر نمونه ارزیابی شد. رنگ آمیزی گیمسا و شمارش تفریقی لکوسیت‌ها در گسترش‌های خونی انجام شد و مقادیر پروتئین تام پلاسما به روش رفرکتومتری ارزیابی شد. تعداد گلبول­های قرمز و درصد هماتوکریت­ها در دوره شیردهی نسبت به دوره آبستنی کاهش معنی‌دار داشتند (05/0˂P). میزان حجم متوسط گلبولی در همه دوره‌ها در یک طیف گزارش شد. کاهش مقادیر متوسط میزان هموگلوبین گلبول‌های قرمز، غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول‌های قرمز و تعداد پلاکت­ها در آبستنی نسبت به پیش از جفت­گیری مشاهده شد. تعداد لکوسیت­ها و نوتروفیل­ها در حوالی زایمان افزایش و بعد از زایمان کاهش یافتند. طی آبستنی تعداد ائوزینوفیل­ها به‌صورت معنی­دار افزایش و بعد از زایمان کاهش یافتند (05/0˂P). تعداد مونوسیت­ها و لنفوسیت­ها در اواخر آبستنی افزایش و در دوره شیرواری کاهش یافتند (05/0˂P). میزان ­پروتئین­تام ­پلاسما در بازه روزهای 150-100 آبستنی به‌صورت معنی‌دار کاهش یافت (05/0˂P). بنابراین با توجه به نتایج حاصل، نظارت بر تغییرات فراسنجه‌های خونی میش‌های لری، تنظیم جیره غذایی و اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از اختلالات خونی نظیر کم‌خونی و ترومبوسیتوپنی الزامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of leukogram changes in the pregnant Lori ewes before pregnancy, during pregnancy and lactation periods

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the changes in some blood parameters in 15 Lori ewes during pregnancy and compare it with one month before pregnancy and lactation. Blood samples were taken from the jagulur vein before normal mating as a control, at the end of every three months of pregnancy and two weeks after delivery during lactation, and the complete blood cell count of each sample was evaluated by a veterinary cell counter. Giemsa staining and differential white blood cell count were performed on blood smears and total plasma protein values ​​were evaluated by refractometry. The number of red blood cells and the percentage of hematocrits during lactation were significantly reduced compared to pregnancy (P˂0.05). Mean cellular volume was reported in all periods in one spectrum. The Decrease in the mean hemoglobin levels of red blood cells, mean hemoglobin concentrations in red blood cells and platelet count in pregnancy were observed compared to before mating. The number of leukocytes and neutrophils increased around parturition and decreased after parturition. During pregnancy, the number of eosinophils increased significantly and decreased after parturition (P˂0.05). The number of monocytes and lymphocytes increased in late pregnancy and decreased during lactation (P˂0.05). The amount of total protein in the plasma decreased significantly from 100-150 days of pregnancy (P˂0.05). Thus, base on the results of the present study monitoring of changes in blood parameters of Lori ewes, dietary adjustment and preventive measures are necessary to prevent blood disorders such as anemia and thrombocytopenia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • Lori breed
  • Loukogram
  • Pregnancy
  • Pregnant ewes
  • Total protein