نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jap.2022.86915

چکیده

به‌منظور بررسی اثر مدت زمان­های مختلف تیمار حرارتی در دوره جوجه­کشی بر مقاومت گرمایی، قابلیت جوجه‌درآوری و بیوشیمی خون جوجه­های گوشتی سویه راس (308)، تعداد 608 عدد تخم‌مرغ نطفه­دار در قالب طرح کاملاً تصادفی  با چهار تیمار و  چهار تکرار استفاده شد. گروه­های آزمایشی شامل مدت زمان­های مختلف تیمار حرارتی(شاهد (صفر)، شش، 12 و 18 ساعت) بود که در روزهای هفت تا 16 دوره جنینی در دمای 5/39 درجه سلسیوس و رطوبت 65 درصد قرار گرفتند. روز هفتم تخم‌مرغ­های بدون نطفه یا مرده پس از نورسنجی حذف شدند. نتایج نشان داد سطح هورمون‌های تیروئیدی و دمای سطح صورت به‌عنوان شاخص متابولیسم پایه و مقاومت گرمایی در گروه های 6، 12 و 18 ساعت کاهش یافت (05/0>P). میزان جوجه‌درآوری در تخم‌مرغ­هایی صفر (شاهد)، شش و 12 ساعت در معرض تیمار حرارتی قرار گرفتند بیش‌تر از سایر گروه­ها بود (05/0>P) و در تیمار 18 ساعت کاهش جوجه‌درآوری مشاهده شد. مدت زمان جوجه­کشی تخم‌مرغ‌هایی که در معرض تیمار حرارتی قرار گرفتند بیش‌تر بود (05/0>P). درحالی‌که اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن، طول و کیفیت جوجه معنی‌دار نبود.  درصد کیسه زرده در همه گروه­ها نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (05/0>P). افزایش مدت زمان تیمار باعث افزایش معنی‌داری نسبت جنس ماده شد (05/0>P). اسید اوریک و پروتئین تام در گروه شش، 12 و 18 ساعت کاهش معنی‌داری در مقایسه با شاهد داشت (05/0>P). در مجموع بر اساس نتایج این پژوهش تیمار حرارتی شش و 12 ساعت  بدون داشتن اثر منفی بر جوجه‌درآوری، باعث القای مقاومت گرمایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of thermal manipulation during embryogenesis on thermotolerance, hatchability and blood parameters of broilers

چکیده [English]

In order to investigate the effects of different periods of thermal manipulation during embryogenesis on thermotolerance, hatchability and blood parameters of Ross (308) broilers strain, 608 fertile eggs were used in a completely randomized design of 4 treatments with 4 replicates. Experimental groups with different thermal manipulation (for control (0 h), 6, 12 and 18 hours) where incubated at 65% humidity and 39.5°C from 7 to 16 days of incubation. At 7 d of incubation, the infertile and undeveloped eggs were removed after the candling. The result showed that thyroid hormones and facial surface temperature, as metabolism and thermotolerance index, decreased significantly in 6-, 12- and 18-hour-treated groups compared to the control group (P< 0.05). The hatchability was higher in the eggs exposed to 0, 6- and 12-hour thermal manipulation than in the other groups, and a reduction of hatchability was observed in the 18-hour treatment group (P< 0.05). Hatching time increased significantly in the thermal-treated groups (P< 0.05), whereas experimental treatments did not affect body weight, body length, and quality of chickens. Yolk sac percentage was higher in the treated groups than in control (P< 0.05). Increasing the length of thermal manipulation increased the female sex ratio (P< 0.05). The blood concentration of uric acid and total protein significantly decreased in 6-, 12- and 18-hour treatment groups (P< 0.05). In conclusion, based on the results of this study, 6 and 12 hours of thermal manipulation induced thermotolerance without adverse effects on hatchability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • Physiological change
  • Ross strain
  • Thermal manipulation
  • Thermotolerance